izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk
Položaj:
vodja Katedre za nemški jezik
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 13 48
Kabinet:
117
Uradne ure:
Govorilne ure v juniju:
v torek, 12. 6. 2018, ob 13.15 ter v petek, 15. 6. 2018, ob 11.00.
Ostale informacije:

Biografija

 • Študij nemškega in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1994 asistentka za nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti FF UL
 • 1995/1996 lektorica za slovenščino na Inštitutu za slavistiko Univerze v Tübingenu
 • 1997 magistrica nemškega jezika (FF UL)
 • 2000 doktorica jezikoslovnih znanosti
 • 2001 docentka za nemški jezik na Oddelku za germanistiko FF UL
 • 2001–2005 porodniški dopust za otroke Tomislava, Konstantina Kostjo in Aljošo, 2012 za sina Striborja
 • 2015 izredna profesorica za nemški jezik na Oddelku za germanistiko FF UL
 • 1994–2009 je v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF vodila tečaje za slovenščino, jezikoslovni lektorat (SSJLK) ter izobraževalni seminar za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika na temo „Nemška-slovenska kontrastiva“.
 • gostujoča predavanja na univerzah v Osijeku, Regensburgu in na Dunaju; udeležba na mednarodnih znanstvenih konferencah; sodelovanje v medinstitucionalnih partnerstvih germanističnih oddelkov (Ljubljana–Leipzig, Ljubljana–Mannheim) ter v mednarodnih projektih (Kommunikationsparadigmen in Mittel- und Südosteuropa, 2007–2011, Univerza v Zagrebu, Bolonjska reforma kot družbeni in jezikovni izziv v BiH, ZR Nemčiji in Sloveniji, 2013–2015).

 

Pedagoška dejavnost 

 • Uvod v splošno jezikoslovje (predavanje)
 • Metodika znanstvenega dela (predavanje, seminar)
 • Slovenščina za germaniste (seminar)
 • Jezikoslovne metodologije (predavanje, seminar)
 • Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji (seminar)

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

skladnja (vezljivost, elipse), besedoslovje, leksikografija, besediloslovje, pragmalingvistika, sociolingvistika, nemško-slovenska medkulturna lingvistika: kontrastivno jezikoslovje (različni vidiki), kontaktno jezikoslovje (toponimi, izposojenke, internacionalizmi, lažni prijatelji, interference, komunikativni obrazci ipd.), slovenščina kot tuji/drugi jezik, večjezičnost, jezikovne biografije ipd.

 

Delovna področja

 • uredništvo znanstvenih publikacij pri založbi FF (članica)
 • skrbnica prvostopenjskega bolonjskega programa Germanistika
 • mentorica študentom na programu Germanistika
 • oddelčna koordinatorica metodičnih navodil Formale Anweisungen zum Verfassen von Seminar- und Magisterarbeiten

 

Članica znanstvenih in strokovnih združenj:

 • Srednjeevropsko združenje germanistov (Mitteleuropäische Germanistenvereinigung MGV)
 • Mednarodna raziskovalna mreza za medkulturno germanistiko (Das Internationale Forschungs- und Nachwuchsnetzwerk für Interkulturelle Germanistik IFNIG)
 • Raziskovalni center za nemščino v Srednji, Južni in Jugovzhodni Evropi Univerze v Regensburgu (Forschungszentrum Dimos Fz Dimos)
 • Slavistično društvo Slovenije

 

Bibliografija (izbor)

 • 1992/93: Govorno vedenje pri Slovencih v Nemčiji. Jezik in slovstvo 6, 38, 209–220.
 • 2001: Soziolinguistische Aspekte der slowenischen Sprachgemeinschaft in Deutschland.
 • Sprache&Sprachen 2001/25/26. 114–121.
 • 2003: Textsortencharakteristika der schriftlichen Reportage im Deutschen und im
 • Slowenischen. V: Dr. Mirko Križman, zaslužni profesor Univerze v Mariboru: 70 let: jubilejni
 • zbornik. Ur. Teržan-Kopecky, Karmen. Maribor: Pedagoška fakulteta. 272–288.
 • 2005: Semantische Bedingungen und Restriktionen bei der Aktantenrealisierung im
 • Deutschen und im Slowenischen. V: Semantische Probleme des Slowenischen und des
 • Deutschen. Ur. Ehrhardt, Horst/Zorman, Marina. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang. 133-151.
 • 2006: Argumentellipse. Aktantenweglassung in deutschen und slowenischen
 • Reportagetexten. Tübingen: Gunter Narr. (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 492).
 • 2009: Ich bewerbe mich: zur Valenzpraxis in einsprachigen Wörterbüchern und in der Übersetzungssituation. Germanistische Linguistik. 195/196. 184–208.
 • 2011a: Zweisprachige Toponymika als Inhalt der interkulturellen Sprachwissenschaft: Beispiel Sprachenpaar Deutsch–Slowenisch. Muttersprache 2/2011. 81–96.
 • 2011b: Weitere Blicke auf die Exonymie des Sprachenpaares Deutsch–Slowenisch. Muttersprache 4/2011. 302–306.
 • 2011c: Z jezikovno biografijo do slovenščine ljubljanskih študentov germanistike. V: Meddisciplinarnost v slovenistiki. Zbornik Obdobja. Ur. Kranjc, Simona. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 279–84.
 • 2011d: Begrüßung im Deutschen und im Slowenischen um die Jahrhundertwende. V: Deutsch in Südost- und Mitteleuropa : Kommunikationsparadigmen im Wandel: internationales Symposium, Osijek 23.–25. Oktober 2008. Ur. Glovacki-Bernardi, Zrinjka. Zagreb: FF press. 163–173.
 • 2012: Einführung in die germanistische Linguistik. Eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • 2014: Deutsche und slowenische sprachliche Beziehungen und interkulturelle Linguistik : Beispiel Internationalismen. V: Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés. Ur. Lah, Meta. Linguistica 54. 353–364.
 • 2015: Zum Problem der totalen Äquivalenz in der deutsch-slowenischen interkulturellen Linguistik : von mehrsprachigen Toponymika, Termini, Germanismen und Internationalismen zu falschen Freunden im Bologna-Diskurs. V: V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache (Slovenske germanistične študije, 12). Ur. Valenčič Arh, Urška/Čuden, Darko. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 213–223.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si