Koraki do diplome

1. Diplomsko delo je obvezni del študijskega programa Germanistika.

2. Temo diplomskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem. Njihova področja so objavljena v oddelčnem diplomskem redu. Temo morate praviloma prijaviti do začetka letnega semestra.

3. Mentorstvo pri diplomskih nalogah lahko prevzamejo naslednji visokošolski učitelji:

  doc. dr. Petra Kramberger
prof. dr. Marija Javor Briški doc. dr. Johann G. Lughofer
izr. prof. dr. Darko Čuden izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk
izr. prof. dr. Irena Samide
doc. dr. Urška Valenčič Arh izr. prof. dr. Špela Virant
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  

 

4. Ko se z mentorjem dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite tukaj. En izvod pošljete po elektronski pošti v tajništvo, enega pa podpisanega prinesete v tajništvo. Pri tem upoštevajte navodila, navedena v diplomskem redu. Temo prijavite praviloma do začetka letnega semestra. 

5. Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če v dveh letih od prijave diplomskega dela ne oddate, tema zapade in jo je potrebno - v dogovoru z mentorjem oz. mentorico ponovno prijaviti.

6. Pri pisanju diplomskega dela upoštevajte oddelčna navodila za pisanje diplomskega dela. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer: komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom. Celotno diplomsko delo morate oddati v dveh vezanih verzijah (ena je namenjena knjižnici, ena mentorju/mentorici) ter - če se tako dogovorite - v eni spiralno vezani verziji (za predsednika/predsednico komisije). Izjave o avtrorstvu dela ne vključujte v DD, ampak jo podpisano oddate v tajništvu.

7. Vsa diplomska dela, napisana po letu 2019, se morajo naložiti v elektronski obliki v repozitorij Univerze v Ljubljani. Pri tem je treba upoštevati vse formalne korake. Naše tajništvo toplo svetuje, da se o vseh vmesnih korakih vedno sproti obveščajo v isti elektronski pošti vsi udeleženi: kandidat/ka, mentor/ica in tajnica. Koraki so naslednji:  

 1. Ko mentor* in predsednik komisije ocenita, da je diplomsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ma študent pred tem opravljenevse druge obveznosti), mentor o tem obvesti študenta in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.
 1. Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentki in mentorici.
 1. Študent vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju.
 1. Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorico in kandidatko.
 1. Mentor naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite maksimalno pozorni na korektno navajanje vseh uporabljenih virov).
 1. Študentka prinese dva tiskana izvoda diplomskega dela – enega za mentorico, enega za knjižnico. Glede načina predaje vezanih izvodov se dogovori z mentorico. Knjižnični izvod mentorica opremi z datumom zaključka študija in podpisom.
 1. Mentor in predsednik komisije izpolnita tiskani obrazec o oceni diplomskega dela. Tajništvo na osnovi tega obrazca vpiše oceno v VIS. S tem je študent zaključil študij. Slovesna podelitev diplom prve stopnje je enkrat na leto, praviloma v mesecu marcu.

* Zaradi ekonomičnosti je slovnični spol v tem dokumentu uporabljen izmenično in se nanaša na kateri koli spol.

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA - še enkrat na kratko v 7 korakih:

 1. Mentor pošlje v tajništvo in kandidatu el. pošto, da je delo primerno za vnos v repozitorij.
 2. Tajništvo pripravi VIS in obvesti kandidata in mentorja.
 3. Študent vnese delo v pdf.a formatu – obvesti, da je to naredil.
 4. Tajništvo potrdi v visu in sporoči mentorju, da gre naloga lahko v preverbo.
 5. Mentor naredi preverbo – obvesti, da je to naredil
 6. Kandidat prinese diplomsko delo.
 7. Predsednik komisije in mentor izpolnila interni obrazec o oceni diplomskega dela, tajništvo vnese vse potrebne podatke v VIS. Prvostopenjski študij je zaključen.

Izjavo o avtorstvu  (najdeto jo na tej povezavi ali v Visu) ne vlagajte v DD, ampak jo podpisano oddate v tajništvu!!!

8. Prvo verzijo diplomskega dela oddajte do 3. 6. 2019.  Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 26. 8. 2019. 

9. Ko oddate nalogo, ima mentor po veljavnem pravilniku največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 15. avgusta. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, oddate končno verzijo dela, ki ga v roku največ treh tednov oceni komisija za oceno diplomskega dela (več v oddelčnem diplomskem redu).

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si