Koraki do diplome

1. Diplomsko delo je obvezni del študijskega programa Germanistika.

2. Temo diplomskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem. Njihova področja so objavljena v oddelčnem diplomskem redu. Temo morate praviloma prijaviti do začetka letnega semestra.

3. Mentorstvo pri diplomskih nalogah lahko prevzamejo naslednji visokošolski učitelji:

red. prof. dr. Stojan Bračič doc. dr. Petra Kramberger
prof. dr. Marija Javor Briški doc. dr. Johann G. Lughofer
izr. prof. dr. Darko Čuden  doc. dr. Janja Polajnar
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk
doc. dr. Irena Samide
doc. dr. Urška Valenčič Arh izr. prof. dr. Špela Virant
izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić  

 

4. Ko se z mentorjem dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite tukaj. En izvod pošljete po elektronski pošti v tajništvo, enega pa podpisanega prinesete v tajništvo. Pri tem upoštevajte navodila, navedena v diplomskem redu. Temo prijavite do 8. 5. 2019

5. Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če v dveh letih od prijave diplomskega dela ne oddate, tema zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

6. Pri pisanju diplomskega dela upoštevajte oddelčna navodila za pisanje diplomskega dela. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer: komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom. Celotno diplomsko delo morate oddati v dveh vezanih verzijah (ena je namenjena knjižnici, ena mentorju/mentorici) ter eni spiralno vezani verziji (za predsednika/predsednico komisije). Poleg tega morate diplomsko delo obvezno oddati tudi na elektronskem nosilcu = CDju. Na koncu diplomskega dela ne pozabite priložiti izjave o avtorstvu (tukaj na voljo v word obliki) in izjave o istovetnosti elektronske verzije s tiskano.. 

7. Prvo verzijo diplomskega dela oddajte do 3. 6. 2019.  Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 26. 8. 2019. 

8. Ko oddate nalogo, ima mentor po veljavnem pravilniku največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 15. avgusta. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, oddate končno verzijo dela, ki ga v roku največ treh tednov oceni komisija za oceno diplomskega dela (več v oddelčnem diplomskem redu).

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

doc. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si