1. Prijava magistrskega dela

Magistrsko delo je obvezni del vseh drugostopenjskih študijskih programov.

Temo magistrskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem/mentorico. Upoštevajte, da lahko vsak mentor/mentorica mentorira le omejeno število nalog. Ko se z mentorjem/mentorico dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite tukaj. En izvod obrazca pošljete po elektronski pošti v tajništvo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., enega pa podpisanega prinesete v tajništvo.

Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če magistrsko delo v dveh letih od prijave ni oddano, tema zapade in jo je potrebno – v dogovoru z mentorjem/mentorico – ponovno prijaviti.

Če nameravate končati študij v študijskem letu 2019/20, morate temo praviloma prijaviti do začetka četrtega semestra, ampak najkasneje do 3. aprila 2020.

Glede vseh formalnosti upoštevajte navodila, navedena v Pravilniku o zaključku študija na 2. stopnji

 1. Mentorji/mentorice in področja

Mentorji in mentorice so lahko vsi visokošolski učitelji na Oddelku za germanistiko z nazivom doc., izr. prof. ali red. prof. Seznam trenutno možnih mentorjev in mentoric na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:

 •  izr. prof. dr. Darko Čuden: morfologija, besedotvorje, kontrastivna analiza, onomastika
 • red. prof. dr. Marija Javor Briški: književnost od srednjega veka do 18. st., historiografija, produktivna recepcija starejše književnosti, kulturne in geografske transgresije, komika, emocije
 • izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić: metodika in didaktika nemškega jezika
 • doc. dr. Petra Kramberger: nemško časnikarstvo na Slovenskem in feljton; književnost romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma
 • izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk: kontrastivna lingvistika (nemščina - slovenščina: različni vidiki, še posebej vezljivost), besedoslovje, besediloslovje z besedilnimi vrstami, pragmalingvistika, kontaktna lingvistika (toponimi, nemške izposojenke, lažni prijatelji, internacionalizmi, interference ipd.), sociolingvistika, medkulturna lingvistika, jezikovne biografije ipd.
 • doc. dr. Johann Georg Lughofer: medkulturna književnost, književnost eksila, medkulturna germanistika, avstrijska književnost, literarna didaktika koncepta »DACHL«
 • izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič: leksika: kontrastivni vidiki strokovnega izrazja, metafor, itd. v bolonjskem diskurzu; besediloslovje/diskurzna analiza: kontrastivni vidiki tem, podtem in vzporednih tem bolonjskega diskurza; udeleženci bolonjskega diskurza; besedotvorje: konstrastivni vidiki besedotvornih gnez v bolonjskem diskurzu; semantika: konstrativni vidiki toposov v bolonjskem diskurzu; jezik v oglaševanju (npr. osamosvajanje sloganov v različnih jezikih (ne samo v nemščini in slovenščini) - kontrastivni vidiki)
 • doc. dr. Andreja Retelj: didaktika nemščine
 • izr. prof. Irena Samide: književnost klasike, romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma; študije spolov, literarna didaktika, zgodovina pouka nemške književnosti, dunajska moderna, literarni kanon
 • doc. dr. Tanja Škerlavaj: slovnica nemškega jezika, besediloslovje, stilistika, nejezikovna komunikacija in multimodalnost, kreativnost in originalnost v komunikaciji, Linguistic Landscapes (komunikacija v javnih prostorih), komunikacija v oglaševanju, komunikacija v/o umetnosti, komunikacija v (novih) medijih
 • doc. dr. Urška Valenčič Arh: nemško-slovenska frazeologija, splošno jezikoslovje, prevodoslovje, kontrastivna analiza nemškega in slovenskega jezika, skladnja in semantika nemškega jezika, pragmalingvistika, sociolingvistika, jezik v medijih, enojezično in dvojezično slovaropisje
 •  izr. prof. dr. Špela Virant: književnost 20. stoletja, sodobna književnost, dramatika, literarna teorija, literarna kritika

 

 1. Pisanje magistrskega dela

Magistrsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Predviden obseg magistrskega dela je 100.000–160.000 znakov s presledki; za dvopredmetne programe: 80.000-100.000 znakov s presledki.

Pri pisanju upoštevajte oddelčna navodila za pisanje diplomskih in magistrskih del. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom.

 1. Oddaja končne verzije magistrskega dela

Ko oddate nalogo, ima mentor/mentorica po veljavnem pravilniku največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta.

Če nameravate končati študij do 1. oktobra 2020, je potrebno prvo verzijo magistrskega dela oddati do najkasneje 29. maja 2020, končno verzijo pa do 17. avgusta 2020

Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki in mentor/mentorica vsebinsko potrdi ustreznost naloge, oddate magistrsko delo prek sistema VIS (naložite jo v elektronski obliki v Repozitorij Univerze v Ljubljani). Po oddaji v sistem VIS mentor/mentorica najprej pregleda, ali so podobne vsebine ustrezno citirane, šele nato se lahko prijavite na zagovor. Pri tem je treba upoštevati vse formalne korake. Naše tajništvo toplo priporoča, da se o vseh vmesnih korakih vedno sproti obveščajo v isti elektronski pošti vsi udeleženi: kandidat/kandidatka, mentor/mentorica in tajnica. Koraki so naslednji:

 1. Ko mentor/mentorica in predsednik/predsednica komisije ocenita, da je magistrsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ima študent/študentka pred tem opravljene vse druge obveznosti), mentor/mentorica o tem obvesti študenta/študentko in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.
 1. Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentu/študentki in mentorju/mentorici.
 1. Študent/študentka vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju/mentorici.
 1. Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorja/mentorico in kandidata/kandidatko.
 1. Mentor/mentorica naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu/študentki, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent/študentka delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite dosledni pri korektnem navajanju vseh uporabljenih virov).
 1. Študent/študentka prinese dva tiskana (vezana) izvoda magistrskega dela, enega za mentorja/mentorico, enega za knjižnico, ter – če se tako dogovorite – dve spiralno vezani verziji za komisijo (razen če se individualno dogovorite, da boste članom komisije oddali zgolj elektronsko verzijo). Pri tisku dosledno upoštevajte vsa formalna navodila, pazite tudi na pravilni zapis študijskega programa. V pomoč so vam lahko tudi z vzorci naslovnic (glej spodaj). Pomagajte si s kontrolnim seznamom in notranjo naslovnico skupaj s ključnimi besedami pred tiskom obvezno pošljite po elektronski pošti v pregled v knjižnico (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Knjižnični izvod mentor/mentorica opremi z datumom zaključka študija in podpisom. Nato tajnica v dogovoru z mentorjem/mentorico, študentom/študentko in komisijo vnese datum, uro in kraj zagovora magistrskega dela. Ob tem študent/študentka prinese v tajništvo še izpolnjena obrazca, ki ju najde na naslednji povezavi:

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Pravilniki_obrazci

Tajnica nato natisne zapisnik za zagovor magistrskega dela.

 1. Mentor/Mentorica v sodelovanju z vodstvom oddelka določi datum zagovora in sestavo komisije. V knjižnici in v tajništvu si priskrbite ustrezne zaznamke. Upoštevajte, da morate prijavo za zagovor oddati v referat za magistrski študij najmanj 10 dni pred zagovorom.
 2. Uspešno opravljen zagovor pomeni, da ste uspešno končali drugostopenjski študij na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Čestitamo! 

Vzorci naslovnic:

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si