Prvostopenjski program Germanistika omogoča intenzivno triletno osnovno spoznavanje nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program poleg nemščine še usposabljanje v drugem tujem jeziku, preferenčno germanskem, tj. v nizozemščini ali švedščini, ki ju sicer ni mogoče zaključiti samostojno. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Germanistika traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Diplomanti in diplomantke dobijo strokovni naslov diplomirani germanist (un.) oz. diplomirana germanistka (un.).

 

Temeljni cilji programa

 

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Germanistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil diplomiranega germanista oz. diplomirane germanistke, in so usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Študentje in študentke tako po eni strani pridobijo znanja, ki jih bodo koristno uporabili na trgu dela, po drugi strani pa jih program pripravlja bodisi za nadaljnje izobraževanje na pedagoški smeri ali na drugi stopnji Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljene zmožnosti.

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:


Diplomanti in diplomantke germanistike:

 • razmišljajo logično, abstraktno, analitično in sintetično;
 • strokovno znanje izražajo v pisni in ustni obliki;
 • usvojena znanja prenašajo v prakso;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo z različnimi področji;
 • informacije ustrezno kontekstualizirajo;
 • svoja znanja in sposobnosti prenašajo na druga problemska področja (sposobnost
 • transferja) ter jih rešujejo intradisciplinarno;
 • zaznajo in rešujejo probleme ter se strokovno ustrezno odločajo;
 • ustrezno se odzivajo na nove situacije, se jim prilagajajo in/ali jih modificirajo;
 • pristopajo k timskemu načinu reševanja problemov;
 • zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v širšem
 • družbenem kontekstu;
 • zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov;
 • uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;
 • kompetentno sprejemajo mnenja drugih in se nanje odzivajo ;
 • sposobni so oceniti lastne zmožnosti in sposobnosti ter delovati učinkovito in
 • ekonomično;
 • ocenjujejo in zagotavljajo kvaliteto lastnega dela;
 • seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami;
 • sposobni so voditi projektno delo;
 • oblikujejo in sooblikujejo kvalitetne in učinkovite medčloveške odnose v strokovni sferi
 • in zunaj nje;
 • spremljajo aktualno dogajanje v medijih;
 • sposobni so razvijati medkulturno komunikacijo v formalnih in neformalnih položajih;
 • sposobni so jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov;
 • imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenega znanja in pripravljenost
 • za tako nadgradnjo.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom Germanistike


Diplomanti in diplomantke Germanistike:

 • razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji C1;
 • razumejo jezikovne in kulturne pojave in procese ter jih umeščajo v sistemske in funkcijske okvire;
 • kritično se odzivajo na pisna in ustna besedila različnih zvrsti;
 • svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki in ga razumljivo posredujejo naprej;
 • prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega področja;
 • jezikovne, literarne in kulturne pojave, procese in (dis)kontinuitete razumejo v diahronični in sinhronični perspektivi;
 • poznavajo literarni sistem, njegovo delovanje in so sposobni uporabljati prenosljive kompetence (interpretiranje in konstruiranje smisla);
 • prepoznavajo razlike in podobnosti med značilnostmi jezikovnih, literarnih, kulturnih in družbenih pojavov slovenskega govornega prostora ter dežel nemškega govornega področja.
 • solidno komunicirajo v drugem germanskem jeziku (s temeljnimi kulturnimi in medkulturnimi znanji) ali pridobijo zmožnost osnovnega sporazumevanja v več tujih jezikih po lastnem izboru.
 • pridobljena znanja in kompetence uporabljajo v prid strpnosti, humanizmu in pacifizmu.

 

Druge predmetno-specifične kompetence so navedene v učnih načrtih k posameznim predmetom.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si