Študentkam in študentom se lahko priznavajo tudi znanja, usposobljenosti in zmožnosti, ki so jih pridobili pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja in ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenimi s študijskim programom Germanistika.

Študentke in študenti znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter izkustvenega učenja (portfolijo, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela.

Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot opravljene študijske obveznosti, s tem, da morata biti iz njih jasno razvidna tako vsebina kot obseg vloženega dela študenta oz. študentke. Le tako se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi točkami.

Študentke in študenti, ki so objavili članek v znanstveni reviji, ki ji stroka priznava znanstveno relevantnost, lahko zaprosijo za priznanje članka namesto seminarske naloge v okviru Izbirnega predmeta stroke v 5. ali 6. semestru

O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog in mnenja nosilca posameznega predmeta odloča Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.

Študentu oz. študentki univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika se na osnovi delovnih izkušenj in strokovnih referenc lahko priznajo študijske obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Priznavanje študijskih obveznosti je v domeni posameznih nosilcev predmetov. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog, pisnih dokazil in pisnih mnenj nosilcev posameznih predmetov odloča Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si