Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Nemščina traja 2 leti (4 semestre) in obsega 60 kreditnih točk, skupaj z drugim dvopredmetnim programom pa 120 kreditnih točk. Diplomantke in diplomanti dobijo po končanem magistrskem dvopredmetnem pedagoškem programu Nemščina strokovni naslov magister profesor oz. magistrica profesorica nemščine in …

 

Temeljni cilji programa:

Diplomanti in diplomantke magistrskega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Nemščina pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študentom in študentkam omogoča:

 • uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah;
 • kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture;
 • razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse;
 • usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev.

 

Splošne kompetence programa:

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih programov si pridobijo naslednje splošne kompetence:

 • logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo;
 • znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti;
 • kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso;
 • samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi strokovnimi področji;
 • kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije;
 • prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja);
 • rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno;
 • so usposobljeni za timsko reševanje problemov;
 • znajo organizirati in voditi strokovne skupine;
 • so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja;
 • samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih;
 • so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij;
 • zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju.

 

Poleg tega si diplomanti in diplomantke pridobijo naslednje splošne učiteljske kompetence:

Učinkovito poučevanje –
diplomant / diplomantka

 • je usposobljen/-a za preoblikovanje in posredovanje strokovno-predmetnih vsebin na učencu razumljiv način;
 • pri uresničevanju šolskega kurikuluma ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, vsebine, načine učenja in razvoj učencev;
 • učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti;
 • obvlada principe raziskovanja na pedagoškem področju ter jih uporablja pri izboljševanju učenja in poučevanja;
 • spodbuja aktivno in neodvisno učenje, ki učencem omogoča, da sami načrtujejo, spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje;
 • spodbuja sodelovalno učenje, ki učencem omogoča razvoj socialnih veščin za uspešno sodelovanje v različnih heterogenih skupinah.

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev –
diplomant / diplomantka

 • ustrezno uporablja različne načine spremljanja, preverjanja in ocenjevanja napredka posameznega učenca v skladu s cilji ter daje konstruktivno povratno informacijo;
 • spremlja in vrednoti napredek učencev na področju usvajanja strategij učenja, učenja socialnih veščin, bralne in informacijske pismenosti;
 • seznanja starše in druge odgovorne osebe o napredku učencev.

 

Vodenje in komunikacija –
diplomant / diplomantka

 • učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitivne odnose z njimi;
 • oblikuje spodbudno učno okolje in skupnost učencev, v kateri se ceni različnost in v katerih se učenci počutijo sprejete, varne in samozavestne;
 • oblikuje jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu; pravila temeljijo na spoštovanju vseh udeležencev;
 • se uspešno sooča z neprimernim vedenjem, agresivnostjo, konflikti in uporablja ustrezne strategije za njihovo reševanje;
 • daje vsem učencem enake možnosti in prilagaja delo njihovim individualnim posebnostim;
 • prepoznava učence s posebnimi potrebami, njihova močna in šibka področja, prilagaja delo njihovim zmožnostim in po potrebi sodeluje z ustreznimi strokovnjaki in ustanovami.

 

Širše profesionalne kompetence –
diplomant / diplomantka

 • razvija pozitiven odnos do učencev, kaže spoštovanje do njihovega družbenega, kulturnega, jezikovnega, verskega izhodišča;
 • pri svojem delu upošteva etična načela in zakonska določila;
 • kaže in spodbuja pozitivne vrednote, stališča in vedenje, ki ga pričakuje od učencev;
 • učinkovito komunicira in sodeluje s starši ter drugimi osebami, odgovornimi za učence;
 • sodeluje z drugimi učitelji in sodelavci na šoli;
 • se vključuje in sodeluje v različnih aktivnostih v ožjem in širšem okolju ter na področju izobraževanja;
 • načrtuje, spremlja, vrednoti in uravnava lasten profesionalni razvoj.

 

Vseživljenjsko učenje –
diplomant / diplomantka

 • uporablja ustrezne metode za motiviranje učencev in razvija strategije, ki omogočajo vseživljenjsko učenje;
 • spodbuja prožnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in nalogami ter sposobnost samovrednotenja pri učencih;
 • pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in pri učencih razvija informacijsko pismenost;
 • pri učencih razvija komunikacijske in socialne veščine.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

Splošno jezikovne kompetence

Diplomanti in diplomantke magistrskega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Nemščina:

 • razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji C1+;
 • jezik razumejo kot medij in rezultat simbolne interakcije, prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne, kreativne, socialne, referenčne in metajezikovne funkcije in ga temu primerno uporabljajo;
 • obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele poučevanja tujega jezika in jih kritično vrednotijo;
 • prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega področja ter jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika, literature in kulture;
 • pri učencih razvijajo poglobljen odnos do razlik med nemško govorečimi deželami ter njihovimi kulturami;
 • se kompetentno odzivajo na strokovna in literarna besedila ter na besedila s področja didaktike poučevanja in učenja tujega jezika;
 • svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki in ga prilagajajo različnim stopnjam poučevanja pri pouku nemščine;
 • obvladujejo repertoar šolskega jezika, ki je izraz partnerskega učenja in spodbuja k medkulturnemu učenju;
 • razumejo in ustrezno posredujejo jezikovne, literarne in kulturne pojave in procese pri pouku nemškega jezika.

 

Strokovno-predmetne kompetence:

 • Diplomanti in diplomantke magistrskega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Nemščina:
 • so usposobljeni za preoblikovanje strokovno-predmetnih vsebin v izobraževalni proces pouka nemščine;
 • poznajo pedagoško teorijo in didaktične zakonitosti poučevanja tujega jezika;
 • obvladajo temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa;
 • poznajo temeljne dokumente s področja vzgoje in izobraževanja ter učne načrte za nemščino;
 • pri razvijanju šolskega kurikula za pouk nemščine ustrezno povezujejo cilje učnih načrtov, vsebine, učne pristope in razvoj učencev;
 • spodbujajo medpredmetno povezovanje;
 • uporabljajo interaktivne učne metode in sodelovalno skupinsko delo;
 • spodbujajo projektno in raziskovalno delo pri pouku nemščine na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
 • pri pouku nemščine uporabljajo IKT in pri učencih razvijajo informacijsko pismenost v skladu s predmetom;
 • oblikujejo spodbudno učno okolje za učenje nemščine;
 • prepoznavajo učence s posebnimi potrebami pri učenju tujega jezika in prilagajajo metode, oblike in strategije poučevanja in učenja tujega jezika posameznikom;
 • spremljajo in vrednotijo napredek učencev na področju usvajanja strategij učenja nemščine ter razvijanja vseh štirih jezikovnih zmožnosti.

 

Druge predmetnospecifične kompetence so navedene v posameznih učnih načrtih.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si