V magistrski pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina se lahko vpiše, kdor je končal:

  1. bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika;
  2. bolonjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika;
  3. katerikoli drug bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje sorodne stroke;
  4. visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska vzgoja, teologija, uprava, družboslovna informatika, visoka poslovna šola idr.

 

Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz zadnjih dveh točk glede na predhodno izobrazbo in glede na razlike med pridobljenimi kompetencami na dodiplomskem študiju doda od 10 do 60 KT. Vsaka prošnja se obravnava individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina morebitnih dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov germanistične stroke, bistvenih za študij na drugi stopnji.

Kandidat oz. kandidatka lahko te obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje.

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih:

  • povprečna ocena na dodiplomskem študiju.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si