Ime predmeta

Jezikovni sistem I (Morfologija)

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Darko Čuden 
doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Umestitev predmeta v jezikoslovje glede na ostale jezikoslovne discipline.
 • Osnovna terminologija.
 • Oblikovne in pomenske značilnosti besednih vrst, razdelitev.
 • Pregibnostni (spregatveni, sklanjatveni, stopnjevalni, množinskotvorbni) in vezljivostni vzorci s prikazom paradigmatičnih zakonitosti in izjem ter tendenc v sodobni nemščini.
 • Možnosti prehajanj iz ene besedne vrste v drugo.
 • Sposobnost besednih vrst v realizaciji stavčnih členov.
 • Analiza besednih vrst po izbrani klasifikaciji: samostalnik, pridevnik, glagol, prislov, števnik, zaimek, predlog, veznik, členek.
 • Opozarjanje na nevarnost prenašanja struktur maternega jezika v nemščino (glagolska povratnost / nepovratnost, prehodnost / neprehodnost, samoedninskost / samomnožinskost ipd.)

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj predmeta je, da se študentje seznanijo z bistvom in zakonitostmi nemških besednih vrst, s ključnim inštrumentarijem za razumevanje te temeljne jezikoslovne discipline, spoznajo teoretične in praktične vidike morfologije nemškega jezika., si uzaveščajo pravila in odstopanja/izjeme pri posameznih besednih vrstah, prepoznavajo posamezne besedne vrste v daljših skladenjskih tvorbah, jih znajo razčlenjevati in uporabljati v skladu z zahtevami besedilne vrste

Temeljna literatura

 • Dreyer/Schmitt (2001): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Verlag für Deutsch. 358 str.
 • Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1994): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig (etc.): Langenscheidt, Enzyklopädie. 532 str.
 • Götze, Lutz/Hess-Lüttich Ernest (1993): Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon. 287 str.
 • Muster, Ana Marija (2002): Morphologie der deutschen Sprache. Popr. izdaja. Ljubljana: Oddelek za germanistiko FF. 216 str.
 • Muster, Ana Marija (2004): Morphologie der deutschen Sprache: Übungen. Razširjena izdaja. Ljubljana: Oddelek za germanistiko FF. 108 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si