Ime predmeta

Jezikovna praksa V

Število kreditnih točk

4
Število kontaktnih ur 60
Oblika: (P, S, V)  60V
Nosilec / Izvajalec doc. dr. Janja Polajnar Lenarčič

Opis predmeta

VSEBINA:
Različne teme iz družbenopolitičnega dogajanja, gospodarstva, umetnosti in kulture, jezika, pravnega sistema; oblike novinarskega poročanja; vprašanja nacionalne identitete, družbeni tabuji in problemske teme.

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti si pridobijo naslednje kompetence:

 • sposobnost diferenciranega izražanja glede na slovnico, leksiko in stilistiko ter sposobnost formuliranja ustreznih pravil;
 • sposobnost povzemanja kompleksnejših (poljudno)znanstvenih besedil iz drugih strok ter kritično ovrednotenje in analiziranje le-teh;
 • sposobnost argumentiranja kompleksnejših tem in oblikovanja stališč v nemškem jeziku;
 • sposobnost uspešne rabe različnih besedilnih vrst s področja poslovne komunikacije;
 • sposobnost predstavljanja aktualnih, družbenih, političnih in kulturnih aspektov držav nemškega govornega področja ustrezno glede na ciljno skupino ter spodbujanje in vodenje pogovora o tem;
 • sposobnost razumevanja in pisanja neznanstvenih strokovnih besedil;
 • medkulturne kompetence:
 • sposobnost ovrednotenja aktualnih tem iz perspektive države nemškega govornega področja;
 • sposobnost identificiranja tem, specifičnih za diskurz posamezne države nemškega govornega področja in sposobnost primerjanja s slovenskim diskurzom;
 • prepoznavanje medkulturnih razlik v strokovni komunikaciji.

Temeljna literatura

 • Buscha, A./Linthout, G. (2002): Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag, 11-104 str.
 • Rug, W./ Tomaszewski/A. (1993): Grammatik mit Sinn und Verstand. München: Klett Verlag, 227-316 str.
 • Schade, G. (1993): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 9-123 str.
 • Hall, K./ Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. München: Hueber-Verlag, 259-327 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za pristop k izpitu: redna prisotnost na vajah (najmanj 80 %) in aktivno sodelovanje (priprava na ure, ustni nastopi, pisni izdelki itd.).

Načini in oblike ocenjevanja: zaključni pisni izpit (65%), referat (15%), naloge (10%), nastopna skupinska diskusija (10%). Pri zaključnem izpitu se preverja celotno znanje, osvojeno pri predmetu Pisna in govorna komunikacija na prvi stopnji (Pisna in govorna komunikacija I-V). Študent je pozitivno ocenjen le takrat, ko so pozitivno ocenjene vse oblike preverjanja znanja.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si