Ime predmeta

Magistrsko delo

Mentor

Mentor magistrskega dela je lahko vsak visokošolski učitelj z ustreznega habilitacijskega področja. Mentor se določi vsakič individualno na osnovi prijavljenega delovnega naslova magistrskega dela. Mentorje si oglejte tu.

Opis predmeta

VSEBINA:
Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

 

CILJ:
Študent pod vodstvom mentorja/mentorice samostojno izdela pisno magistrsko delo. Cilj je razvijanje samostojnega, kritičnega in etičnega načina dela. Z javno predstavitvijo dela študent pridobi komunikacijske spretnosti in sposobnosti.

 

KOMPETENCE:

 • poznavanje značilnosti znanstvenega diskurza v pisni in govorjeni komunikaciji;
 • sposobnost oblikovanja problema, postavljanja hipotez ter izdelave načrta reševanja problema na izbranem področju;
 • obvladovanje znanstvene in strokovne terminologije z obeh strokovnih področij;
 • sposobnost analize, sinteze in vrednotenja;
 • sposobnost samostojnega iskanja, zbiranja in analiziranja gradiva;
 • sposobnost uporabe ustreznega metodološkega pristopa;
 • sposobnost utemeljitve izbranih metod in tehnik raziskovanja;
 • sposobnost povezovanja usvojenega intra- in interdisciplinarnega znanja;
 • sposobnost strokovne in učinkovite uporabe IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij;
 • sposobnost kontekstualizacije in samostojnega nadgrajevanja pridobljenih informacij in podatkov;
 • sposobnost (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Poznavanje in uporaba metod znanstvenoraziskovalnega dela znotraj humanistike, recepcija znanstvenega članka; razumevanje pluralnosti teoretičnih in metodoloških pristopov; kompetentna pisna in ustna produkcija znanstvenega besedila.

Temeljna literatura

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela. Temeljna literatura izbranega seminarja: gl. posamezne izbirne predmete.

Preverjanje in ocenjevanje

Ocena je sestavljena iz ocene magistrskega dela in ocene zagovora. Komisijo za zagovor sestavljajo učitelji z ustreznega habilitacijskega področja.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si