Ime predmeta

Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Opis predmeta

VSEBINA:
Specifične srednjeveške strukture kulturnih procesov transfera in izmenjave:
 • večjezičnost;
 • literarno življenje;
 • mecenstvo;
 • prevajalske tehnike;
 • tehnike priredbe;
 • povezava med teoretsko refleksijo in besedilno analizo.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti pridobijo eksemplaričen vpogled v alteriteto srednjeveške literature, torej v njene produkcijske in recepcijske pogoje.

Študentke in študenti:

 • so sposobni diferenciranega razumevanja in posredovanja literarnih in kulturnih pojavov, procesov, kontinuitet in diskontinuitet v srednjem veku;
 • razumejo kulturne transfere in izmenjave;
 • kritično reflektirajo specifične okoliščine literarnega življenja v srednjem veku in vzpostavljajo komparativne paralele s sodobnostjo.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Poznavanje specifičnih okoliščin literarnega življenja v srednjem veku omogoča razumevanje kulturnega transfera in izmenjave.

Temeljna literatura

 • Bumke Joachim (1967): Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Heidelberg: Winter, 107 str.
 • Bumke, Joachim (1979): Mäzene im Mittelalter: die Gönner und die Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland. München: Beck, 717 str (kot enciklopedični priročnik)
 • Kasten, Ingrid/Parabicini, Werner/Perennec, René (ur.) (1998): Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter. Sigmaringen: Thorbecke, 384 str (pregledno).
 • Janko, Anton: Nemška literarna ustvarjalnost na Slovenskem: zgodovinski oris. V: Orožen, Martina (ur.): Informativni kulturološki zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, str. 319-333.
 • Janko, Anton (1996): Nemško literarno tvorstvo na Slovenskem v 16. stoletju. V: Jakopin, Franc/Kerševan, Marko/Pogačnik, Jože (ur.): III: Trubarjev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo, 168-177.
 • Janko, Anton/Henkel, Nikolaus (1997): Nemški viteški liriki s slovenskih tal: Žovneški, Gornjegrajski, Ostrovrški. Ljubljana: ZIFF, 72 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Sodelovanje (10%), referat (40%) in seminarska/projektna naloga ali izpit (50%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si