Ime predmeta

Prevajanje strokovnih besedil

Nosilec / izvajalec

lekt. mag. Viktorija Osolnik-Kunc

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Nadgrajevanje prevajalskih sposobnostih, pridobljenih na I. stopnji študija Germanistike.
 • Prevajanje praktično-sporazumevalnih in strokovno bolj zahtevnih, daljših besedil, predvsem s področja prava, EU, politike, gospodarstva in šolstva.
 • Uporaba zvrstnostnih oz. stilnih norm ter specifičnih slovničnih pravil pri prevajanju strokovnih besedil v nemščino.
 • Analiza napak in interferenca izhodiščnega na ciljni jezik.
 • Terminološko delo pri zgoraj navedenih strokovnih jezikih.
 • Upoštevanje zakonitosti naslovnika – sporočila – prejemnika in razumljivosti jezika.
 • Uporaba metode mindmappinga in refleksivnega razmišljanja.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

 • Študentke in študenti so sposobni:
 • povezovati znanje, pridobljeno pri predmetu Prevajanje v nemščino na I. stopnji z novimi spoznanji na II. stopnji,
 • tvoriti splošno-sporazumevalna in strokovno bolj zahtevna besedila v nemškem jeziku,
 • prepoznavati različne diskurzne tehnike strokovnih jezikov,
 • prepoznavati in uporabljati strokovno terminologijo,
 • aktivno uporabljati različne prevajalske tehnike,
 • selektivno uporabljati splošne in strokovne knjižne in predvsem elektronske slovarje,
 • prepoznavati značilnosti slovenskega in nemškega kulturnega, političnega in družbenega prostora in jih ustrezno umestiti v nemški jezikovni kontekst,
 • slediti aktualnim dogodkom doma in po svetu.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študentke in študenti poznajo prevodoslovna načela in značilnosti izbranih strokovnih jezikov, med drugim razumevanje izhodiščnega besedila in ustrezen prenos informacij upoštevajoč kulturne, zgodovinske, družbene, socialne i. dr. dimenzije v ciljni jezik.

Temeljna literatura

 • GRAH, Käthe (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Slowenische Sachnamen in deutschen Texten. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete [Razprave Filozofske fakultete], 238 str.
 • HÖNIG, Hans G. (1997). Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenberg Verlag [Studien zur Translation. Bd. 1], poglavja IV. str. 40–59, V. str. 64–69, VIII. str. 102–116.
 • SNELL-HORNBY, Mary; Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. [Izd.] (21999): Handbuch Translation. Tübingen Stauffenburg, (Stauffenburg Handbücher) poglavja C2 str. 160–178, C3 str. 181–199.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si