Ime predmeta

Stilistika

Nosilec / izvajalec

red. prof. dr. Stojan Bračič

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različne pojmovanja stila:
 • funkcionalna stilistika in pragmatična stilistika
 • stilistična sredstva dodajanja (figure ponavljanja, razporejanja in kopičenja),
 • stilistična sredstva izpuščanja (elipsa, izolacija, aposiopeza, anakolut, zevgma),
 • stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza in parafraza, parabola),
 • fonostilistična sredstva (rima in ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika),
 • dialoška besedila in poročani govor.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

 • Cilj tega predmeta je osredinjen na težnjo, da si študent/ka izostri posluh za stil jezika kot izrazne možnosti znotraj arzenala, ki ga predstavlja jezikovni sistem. Predmetno specifične kompetence je videti predvsem v:
 • sposobnosti za za izražanje, ki je primerno vsakokratni sporazumevalni okoliščini, cilju komunikacije ter naslovniku
 • obvladanju ne le nabora izbranih in označenih »okrasnih« stilnih figur, temveč celokupne kombinacija vseh izraznih sredstev, ki se manifestirajo v nekem besedilu, torej na ravni de Saussurjeve »parole«.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študent/študentka mora brez težav prepoznati vse bistvene značilnosti stilističnih posebnostni besedila in biti pri tem tudi kritičen/kritična, kar pomeni, da zna ovrednotiti primernost neke stilne variante v neki pragmatični komunikativni situaciji; to pa ga/jo tudi usposablja za aktivno rabo jezika pri samostojnem tvorjenju besedil.

Temeljna literatura

 • Fix, Ulla/Poethe, Hannelore/Yos, Gabrielle (2001): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 236 str.
 • Fleischer, Wolfgang/Michel, Georg (1977): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 341 str.
 • Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt a.M.: Haag + Herrchen, 60-139. Schippan, Thea (1972): Einführung in die Semasiologie. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 233 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Referat (20%) in pisni izpit (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si