Ime predmeta

Metodika znanstvenega dela

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Kaj je znanost; principi znanstvenoraziskovalnega dela, metode, znanstveni vs. strokovni diskurz.
 • Spoznavanje vsebinske in formalne strukture: slovnice, učbenika, priročnika, enciklopedije, leksikona, monografije, znanstvenega članka v nemščini ter primerjalno s slovenščino.
 • Spoznavanje konvencij izbranih znanstvenih besedilnih vrst v nemščini in slovenščini.
 • Spoznavanje in uporaba instrumentarija za vsebinsko in formalno oblikovanje referata, seminarske in magistrske naloge (tematska členitev, teza, vrste definicij, predgovor; kazalo, viri/literatura/navedenke, citiranje, opombe; povzetek, bibliografiranje itd.).
 • Spoznavanje in uporaba instrumentarija za vsebinsko in formalno oblikovanje referata, seminarske, diplomske in magistrske naloge [...]

 

CILJI in KOMPETENCE:
Cilj predavanja je študente uvesti v različne metode znanstveno-raziskovalnega dela. Poudarek je na recepciji znanstvenega članka ter produkciji seminarske in magistrske naloge ter produkciji seminarske, diplomske in magistrske naloge.

 

KOMPETENCE:

 • Poznavanje značilnosti znanstvenega diskurza v pisni in govorjeni komunikaciji; poznavanje razlik in podobnosti med nemškim in slovenskim znanstvenim diskurzom.
 • Sposobnost analize strukturiranosti in vsebine znanstvenih besedil.
 • Poznavanje konvencij posameznih znanstvenih besedilnih vrst.
 • Obvladovanje znanstvene in strokovne terminologije s področja germanistike, poznavanje razlik in podobnosti med nemško in slovensko terminologijo s tega področja.
 • Sposobnost recepcije znanstvenega besedila s področja germanistike.
 • Poznavanje besedilnovrstnih konvencij za produkcijo seminarske in magistrske naloge, bibliografiranje in citiranje itd.
 • Poznavanje besedilnovrstnih konvencij za produkcijo seminarske, diplomske in magistrske naloge, bibliografiranje in citiranje itd.

Temeljna literatura

 • Eco, Umberto (19987): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Heidelberg: C. F. Müller, 271 str.
 • Franck, Norbert/Stary, Joachim (2003): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Paderborn: Schöningh, 307 str.
 • Hladnik, Miran (1991): Praktični spisovnik ali šola strokovnega ubesedovanja. Ljubljana: samozaložba, 311 str.
 • Niederhauser, Jörg (20003): Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim (etc.): Dudenverlag, 32 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit 30%
Projektna naloga 70%

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si