Ime predmeta

Preverjanje in vrednotenje znanja

Nosilec / izvajalec

 izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

asist. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:
 • razlika med usvajanjem L1, L2 in učenjem TJ;
 • napake kot del učnega procesa, kratek zgodovinski oris;
 • klasifikacija in analiza napak;
 • interlingvalna (medjezikovna) interferenca;
 • intralingvalna (znotrajjezikovna) interferenca;
 • ustno in pisno popravljanje napak;
 • vrste testov;
 • sestavljanje nalog in testov glede na cilje preverjanja in na lestvico
 • SEJO;
 • kriteriji za korekturo in ocenjevanje;
 • oblike in tehnike samoocenjevanja (portfolijo, Profile Deutsch)).

 

CILJI
Študenti in študentke:

 • spoznajo teorije o usvajanju L1, L2;
 • spoznajo različne pristope do razlage slovnice in besedišča;
 • spoznajo značilnosti materinščine, ki odločilno vpliva na nastanek napak;
 • spoznajo načine popravljanja napak;
 • spoznajo različne vrste testov in njihov pomen v učnem procesu;
 • spoznajo tehnike sestavljanja testov in postavljanja ocenjevalnih lestvic;
 • spoznajo lestvice Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO).

 

KOMPETENCE:

 • ozavestijo splošne vzroke za nastanek napak pri učenju tujega jezika;
 • ozavestijo vplive materinščine in drugih jezikov na učenje ciljnega jezika;
 • ozavestijo elemente ciljnega jezika, ki vplivajo na nastanek napak;
 • razvijejo pristope za lažje in učinkovitejše odpravljanje virov napak;
 • ozavestijo razliko med ustno in pisno korekturo;
 • ozavestijo pomen pravilne korekture za uspešno učenje;
 • ozavestijo pomen avtonomije učencev pri samoevalvaciji (portfolijo).

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študenti in študentke

 • poznajo zakonitosti slovnice ciljnega jezika;
 • poznajo zakonitosti slovnice maternega jezika;
 • razumejo vpliv materinščine na učenje jezika;
 • poznajo in razumejo vzroke lastnih napak;
 • znajo analizirati svoje napake in jih popraviti;
 • znajo sestaviti enostavne teste za preverjanje posameznih jezikovnih elementov;
 • znajo razvrstiti naloge glede na lestvico SEJO in v skladu z UN.

Temeljna literatura

 • Apeltauer, E. 1997. Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Fernstudieneinheit 15. Langenscheidt. (29 str.)
 • Kleppin, K. 1998. Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Langenscheidt. (38 str.)
 • Muster, N. 2000. Napake slovenskih učencev pri učenju nemščine. Modeli poučevanja in učenja. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. Izbrana poglavja (25 str.)
 • Rutar Ilc, Z. 2005. Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana
 • Glaboniat, M. et al. Profile deutsch. 2005. Izbrana poglavja (36 str.)
 • Roche, J.2008. Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik.2. Aufl. Tübingen: Francke. Izbrana poglavja. Str. 110-129.

Preverjanje in ocenjevanje

Aktivna udeležba pri predavanjih in vajah (10%), izpit (50%), seminarska naloga (20%) in didaktizirana predstavitev pri seminarju (20%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si