Ime predmeta

Pisna in govorna komunikacija II

Število kreditnih točk

7

Število kontaktnih ur 90
Oblika: (P, S, V) V

Nosilec / Izvajalec

Doc. dr. Urška Valenčič Arh / Lekt. Christiane Leskovec

Izvajalec Asist. dr. Lars Felgner

Opis predmeta

VSEBINA:

 

SKLOP A: Jezikovne vaje

 • Besedišče področij in komunikativna izhodišča: Družba in kultura D-A-CH, mediji in novinarski jezik, problematika obrobnih socialnih skupin, itd.
 • Slovnica: Slovnične strukture se navezujejo na predavanja iz morfologije v komunikativnem kontekstu – glavni poudarek je na glagolu.
 • Posamezna poglavja iz pravopisa

 

SKLOP B: Retorika

 • temeljne retorične spretnosti in znanja;
 • dispozicija govora in posebnosti posameznih delov govora;
 • tehnike argumentacije;
 • učinkovita uporaba jezikovnih sredstev in retoričnih figur;
 • priprava govora: oporne točke, zapiski,
 • mimika, gestika in glas v govornem nastopu
 • tehnike za obvladovanje treme pred javnim nastopanjem;
 • vizualizacijske tehnike;
 • učinkovita uporaba tehničnih pripomočkov;
 • analiza primerov pomembnih nemških govorov

 

CILJI IN KOMPETENCE:

SKLOP A: JEZIKOVNE VAJE:
Cilji so vezani na stopnjo B2 skupnega evropskega referenčnega jezikovnega okvirja. Študenti si pridobijo jezikovna znanja, ki jih potrebujejo za uspešno komunikacijo v standardnem jeziku v znanih okoljih in situacijah. Z razvijanjem komunikativne kompetence usvajajo sposobnost utemeljevanja, poročanja, opisovanja z ozirom na določene, v študijskem procesu obravnavane teme in z ozirom na jezikoslovna poglavja, ki so vezana na predmet morfologija. Poudarjena je pravilna uporaba standardnih jezikovnih struktur in govornih vzorcev v povezavi s predvidljivimi situacijami. Pri jezikovnih vajah spodbujamo bralno, slušno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti.

 

Pridobivanje naslednjih jezikovnih in komunikativnih kompetenc:

 • sposobnost predstavljanja lastnih stališč in konceptov;
 • sposobnost prepričljivega jezikovnega izražanja, diskutiranja, argumentiranja (retorične sposobnosti);
 • slušno razumevanje nezahtevne vsakdanje komunikacije,
 • sposobnost neformalnega in vsakodnevnega govornega sporazumevanja;
 • zmožnost sporazumevanja in govornega sporočanja pri delu (npr. telefoniranje, sprejemanje obiskovalcev…);
 • zmožnost sestavljanja kratkih neformalnih in nezahtevnih formalnih besedil;
 • zmožnost sestavljanja besedil, ki povzemajo informacije in argumente iz različnih virov;
 • zmožnost razpoznavanja tujejezične jezikovne rabe z ozirom na stalne besedne zveze.

 

SKLOP B: RETORIKA ZA GERMANISTE
Študentke in študenti:

 • spoznajo temelje retoričnih spretnosti
 • znajo analizirati javni nastop s stališča dispozicije, vsebine, argumentacije, govorice telesa
 • razvijejo zmožnost nastopanja pred publiko
 • se naučijo v govoru upoštevati okoliščine, temo in publiko
 • znajo sistematično pripraviti govorni nastop: poznajo posebnosti posameznih delov govora in jih učinkovito povezujejo v celoto
 • poznajo tehnike argumentacije in zgradbo govora
 • poznajo najpomembnejša jezikovna sredstva in retorične figure
 • se zavedajo pomena mimike, gestike in glasu v govoru
 • izboljšajo splošne sporazumevalne in govorne spretnosti v nemščini

Temeljna literatura

 • Valenčič Arh, Urška / Leskovec Redek Christiane (2010): Unter der Lupe 1 : ein Lehr- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 324 str.
 • Dreyer/Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Verlag für Deutsch. 9-126 str.
 • Dietrich, Cornelia (2003): Rhetorik. Die Kunst zu überzeugen und sich durchzusetzen. Cornelsen, 128 str.
 • Gora, Stephan (2001): Schule der Rhetorik. Ein Lese- und Arbeitsbuch. Klett, 104 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Oceno sestavljajo:
SKLOP A (jezikovne vaje):
Pri oceni se upoštevajo sodelovanje, sprotno delo in pisni izdelki (30%), pisni izpit (60%) in ustni izpit (10%).

SKLOP B (retorika)
Pri oceni se upoštevajo sodelovanje, sprotno delo in domače naloge (30%), govorni nastop (20%) in pisni izpit (50%).
Končna ocena iz Pisne in govorne komunikacije II je sestavljena iz sklopa A (70%) in sklopa B (30%).

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si