Ime predmeta

Švedski jezik I

Nosilec / izvajalec

lekt. Mita Gustinčič Pahor

Opis predmeta

VSEBINA:

  • Vsebine se navezujejo na situacije, kot so: komunikacija pri predstavljanju, srečevanju, pozdravljanju, telefonskem pogovoru, nakupovanju, naročanju v restavraciji, uporabi javnega prevoza, vsakdanje dejavnosti, opis preteklosti, različni poklici, prehranjevanje, orientacija v prostoru, preživljanje prostega časa, stanovanja, oblačila itd.
  • Osnovne slovnične strukture in njihova uporaba.
  • Osnovne informacije o Švedski in najvažnejši vidiki švedske družbe in kulture (npr. geografija, zgodovina, politična ureditev, šolski sistem).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilji so vezani na stopnjo A1 in A 2 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Študent razume lažja govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah. Pri jezikovnih vajah spodbujamo bralno

Temeljna literatura

  • Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1-A2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur 2007. 239 str.
  • Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart A1-A2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur 2007. 160 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za pristop h končnemu izpitu:
- 80 % prisotnost pri vajah,
- redna priprava na ure.

Ob koncu študijskega leta pisni (75 %) in ustni izpit (25 %).
Opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si