Ime predmeta

Nemška književnost – Obdobja in tradicije V

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Špela Virant
dr. Daniela Kirschstein

Opis predmeta

VSEBINA:
Obdobja in tradicije V in VI sta komplementarna dela, ki nudita vpogled v literarno ustvarjanje 20. stoletja. Prvi del je osredinjen na obdobje od 1900 do 1945, ustreznih izmov ter značilnih, poetološko zanimivih del in specifike ustvarjalnosti v nemškem prostoru (npr. pomena jezikovnega dvoma). Poudarjanje sodobne perspektive kljub razvijanju zmožnosti kontekstualizacije narekuje razumevanje in prenosljivost temeljnih paradigem: zato so v ospredju osnovni modernizmi in modernistični postopki, nove konceptualizacije umetnosti, posebno v avantgardističnih gibanjih, njihova konstrukcija in interpretacija realnosti v umetniških postopkih.

Vaje so namenjene delu s konkretnimi besedili ob temah predavanja in razvijanju zmožnosti diferenciacije, argumentiranja, razpoznavanja, transferja, vrednotenja in uporabi literarnozgodovinskega orodja. Cilj je urjenje zmožnosti natančnega branja in kontekstualiziranja literarnih pojavov.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Predmet zasleduje tri osnovne cilje: posredovati pregled nad literaturo v nemškem kulturnem prostoru v prvi polovici 20. stoletja s kontekstualizacijo tako v družbenem, umetniškem kot v evropskem dogajanju, kanonizirane avtorje, avtorice in njihova dela modelno prikazati v literarno razvojni perspektivi njihove pisave in njihov doprinos k ustvarjanju literarnih vrst, izluščiti odstopanja od literarnih ter umetniških konceptov prejšnjih obdobij tako na ravni osebnih poetologij kot v perspektivi kontinuitete in diskontinuitete. Predmet usposablja za razumevanje diahronih procesov literarnega ustvarjanja, njihovo povezavo z drugačnimi socialnimi sistemi, temeljnimi značilnostmi obdobja in umetniškimi paradigmami ter modelno uporabljati že osvojeno literarnovedno orodje umeščanja, interpretiranja in vrednotenja. Študentje samostojno in argumentirano ter na podlagi osvojene primarne literature razlikujejo med različnimi obdobji, avtorji in avtoricami, modernističnimi koncepti in spremembami tradicij, uporabljajo periodizacijske sisteme, ugotavljajo razloge za kanonizacijo posameznih avtorjev in del, razlikujejo postopke ubesedovanja ter povezujejo literarno in neliterarno dogajanje.

Pri vajah, ki obsegajo vaje k predavanjem (30 SV) ter analizo literarnih diskutirajo in interpretirajo izbrano primarno kot znanstveno literaturo, utrjujejo sposobnost povezovanja na znotraj besedilnih ravneh ter iz različnih vidikov kontekstualizirajo literarne pojave. Pri tem utrjujejo in širijo ustrezne literarne kompetence.

Temeljna literatura

Primarna literatura: objavljena sproti glede na najavljene teme.

Sekundarna literatura:

  • Wolfgang Beutin et al (2001): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/Weimar: Metzler. Str. 342-471.
  • Manfred Brauneck: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reformmodelle. Reinbeck: Rowohlt 2006 (izbrana poglavja).
  • Ralf Schnell (2004): Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des zweiten Weltkriegs V: Holznagel et al.: Geschichte der deutschen Lyrik. Stuttgart: Reclam, str. 471-480.
  • Interpretationen (1993). Romane des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam, 320 str. (izbrani romani).
  • Interpretationen (1993). Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam, 299 str. (izbrane kratke zgodbe) ali monografske študije in razprave po izbranih poudarkih.

Preverjanje in ocenjevanje

Vaje (pisni izdelek) 20%
Seminar (pisni izdelek) 30%
izpit 50%

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si