Ime predmeta

Švedski jezik II

Nosilec / izvajalec

lekt. Mita Gustinčič Pahor

Opis predmeta

VSEBINA:

  • Splošne teme in specifične teme, ki zadevajo švedsko družbo in kulturo (običaji in prazniki, zgodovina, šolski, zdravstveni sistem, itd ).
  • Poglabljanje slovničnih struktur in njihova uporaba.
  • Branje lažjih literarnih besedil (npr. A. Lindgren, T. Jansson, J. Gardell).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilji so vezani na stopnjo B1 skupnega evropskega referenčnega okvirja. Študent razume govorjena in pisna splošna besedila in je sposoben osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih situacijah.
Pri jezikovnih vajah spodbujamo bralno in slušno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti.

Temeljna literatura

  • Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Textbok. Stockholm: Natur & Kultur 2008. (Ausgewählte Themen, etwa 100 Seiten)
  • Levy Scherrer, P., Lindemalm, K.: Rivstart B1+B2. Övningsbok. Stockholm: Natur & Kultur 2007. (Ausgewählte Themen, etwa 100 Seiten)
  • Zeitungsartikel und literarische Werke nach Absprache (etwas 250 Seiten)

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za pristop k predmetu je opravljen izpit Švedski jezik I oz. izkazano znanje švedščine na nivoju A2.

Pogoj za pristop h končnemu izpitu:

  • 80% udeležba na vajah,
  • domače branje,
  • v razredu predstavljena seminarska naloga.

Opravljen pisni del izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu.

Pogoj za pristop k izpitu: opravljeno domače branje in predstavitev seminarske naloge v razredu.

Ob koncu študijskega leta pisni (75%) in ustni (25%) izpit. Opravljen pisni izpit je pogoj za pristop k ustnemu delu.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si