Ime predmeta

Besedilna slovnica nemškega jezika

Nosilec / izvajalec

red. prof. dr. Stojan Bračič

Opis predmeta

VSEBINA:
Definicija besedila, bistvo in merila besedilnosti ter pojmi, kot so:
 • endoforika (anaforika, kataforika)
 • eksoforika (tudi deiksa)
 • referenčna identiteta (koreferenca): popolna, delna, ničta koreferenca (kontiguiteta)
 • morfo-sintaktična rekurenca
 • kohezijska sredstva na različnih slovničnih nivojih (čas, oseba, naklon, način, število; vezniške besede/junkcija)
 • rekurenca na nivoju leksikalne repeticije, pronominalizacije, sinonimije, hipero- in hiponimije ter metonimije.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj tega predmeta je, da si študent pridobi temeljne kompetence za delo z besedili:

 • da jih pri recepciji brez težav razume,
 • da se zave, kako se pri recepciji besedil po potrebi aktivira sistemsko jezikovno znanje
 • da zna besedila kritično ovrednotiti z vidika besedilne slovnice ter da je usposobljen za tvorbo besedil, ki ustrezajo komunikativnemu namenu in diskurzu.

Temeljna literatura

 • Beaugrande, Robert de/Dressler, Wolfgang Ulrich (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 290 S.
 • Schreiber, Michael (1999): Textgrammatik. Gesprochene Sprache. Sprachvergleich. Frankfurt/M.: Peter Lang, 537 Sr.
 • Weinrich, Harald (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Dudenverlag, 1117 S.

Preverjanje in ocenjevanje

V teku semestra se pišeta dva delna kolokvija. Študenti, ki pri tem ne dosežejo minimalne povprečne ocene 6 (s tem da rezultat pri nobenem od kolokvijev ne sme biti slabši od 40 %), pišejo končni izpit.

Deleži:

 • kolokvija oz. izpit (70%)
 • aktivno sodelovanje v seminarju (30%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si