Ime predmeta

Pristopi celostnega učenja in poučevanja tujega jezika

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić in doc. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Osnovni elementi celostnega učenja in poučevanja tujega jezika;
 • Znanstvena utemeljitev in ovrednotenje celostnega pristopa pri učenju
 • Zgodovinski pregled razvoja celostnega poučevanja (Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Kerschensteiner, Otto, Dewey, Steiner, Montessori, Peterssen, Freinet)
 • Učenje skozi poučevanje, Total Physical Approach, Sugestopedija, NLP, Učni stili kot celostni koncept, Mnogotere inteligence po Gardnerju, Globalna simulacija, Konstruktivizem v sodobnem poučevanju
 • Pristopi in metode za uspešno usvajanje tujega jezika (izkušenjsko učenje, igre, projektno delo, skupinsko delo, zaznavno učenje, povezovanje teoretičnega in praktičnega)
 • Ozaveščanje pomena uporabe posameznih pristopov za uspešno odpravljanje specifičnih blokad, s katerimi se posameznik srečuje pri učenju tujega jezika.
 • CILJI IN KOMPETENCE:
  razumevanje značilnosti in vzrokov za uporabo določenega pristopa pri pouku tujega jezika,
 • ozaveščanje uspešnosti posameznih pristopov in njihovih pomanjkljivosti
 • zavedanje pomena dobre komunikacije v tujem jeziku med učiteljem in učenci/dijaki,
 • zmožnost razlikovanja med različnimi zaznavnimi stili učenja in poučevanja s poudarkom na učenju tujih jezikov in usvajanju vseh jezikovnih zmožnosti,
 • uporaba ustreznih strategij celostnih pristopov za učinkovito učenje in poučevanje tujega jezika,
 • ustvarjanje ustrezne klime za sproščeno in aktivno učenje tujega jezika.
Temeljna literatura • Kosevski Puljić, B. (2012): Fremdsprachen ganzheitlich lernen und lehren. Študijsko gradivo, 60 strani.
• Gibitz, U. Fremdsprachen lernen und lehren heute. http://www.lernen-wollen.de (2011), 14 strani.
Priporočena literatura:
• Bandler, R. (1992): Veränderung des subjektiven Erlebens. Fortgeschrittene Methoden des NLP. Junfermann Verlag, Paderborn, 85 strani.
• O¨Connor, J./ Seymour, J. (1994): Spretnosti sporazumevanja in vplivanja. Celje: Sledi, 56 strani
Ostala literatura se posreduje pri predavanjih.
Preverjanje in ocenjevanje Pisni izpit (40%), projekt (20 % ocene), naloga: didaktizirana predstavitev pred skupino in simulacija reševanja določenega problema s pomočjo ustreznega pristopa celostnega poučevanja (20 %ocene) in sodelovanje pri predavanjih in vajah (20 %)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si