Ime predmeta

Onomastika
Nosilec / Izvajalec  izr. prof. dr. Darko Čuden

Opis predmeta

 Vsebina:

• Predmet onomastike: Nastanek, zgodovinski razvoj, geografska razširjenost, pomen in sistematika osebnih, geografskih in stvarnih imen
• Družbeni in zgodovinski vidik poimenovanj, pomenska zgradba lastnih in občnih imen, metaforični in metonimični pogoji za prehajanje osebnih v lastna imena in obratno
• Členitev in etimologija osebnolastnih imen
• Nastanek priimkov in motivacija za njihov nastanek: patronim, poimenovanje po kraju bivanja oz. izvora, živalih, poklicih, družbeni posvetni in cerkveni funkciji, telesnih in duševnih lastnostih itd.
• Motivacija, skladenjske, besedotvorne in besedilne značilnosti stvarnih imen

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi principi lastnih imen: osebnih, geografskih in stvarnih. Spoznavajo etimologijo, spreminjanje in trende v poimenovanju.

Študentke in študenti:
• so sposobni analizirati osnovne principe lastnih imen in jih med seboj primerjati;
• znajo razbrati vzroke in pogoje za prehajanje osebnih imen v lastna imena in obratno
• znajo analizirati trende v poimenovanju;
• so zmožni ozaveščanja lastnega jezikovnega razvoja.

Temeljna literatura

 • Berger, Dieter (1999): Geographische Namen in Deutschland. Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern. Mannheim (etc.): Duden, str. 9-31.
• Drosdowski, Günther (1974): Lexikon der Vornamen. Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehreren tausend Vornamen.Mannheim (etc.): Duden, str. 9-24.
• Eichhoff, Jürgen/Seibicke, Wilfried/Wolffsohn, Michael (ur.) (2001): Name und Geselschaft. Soziale und historische Aspekte der Namengebung und Namenentwicklung. Mannheim (etc.): Duden, 320 str.
• Köster, Rudolf (2003): Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. Berlin: Walter de Gruyter, str. VII-XXIII.
• Müller, Fritz C. (1964): Wer steckt dahinter? Namen die Begriffe wurden. Düsseldorf, Wien: Econ-Verlag, str 420.

Preverjanje in ocenjevanje

 Pisni izpit

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si