Ime predmeta

Švedska družba in kultura
Nosilec / Izvajalec  Lekt. Mita Gustinčič Pahor

Opis predmeta

 Vsebina:
• Utrjevanje jezikovnih spretnosti; bralnega in slušnega razumevanja, pisnega in ustnega izražanja; poglabljanje v kompleksnejše slovnične strukture.
• Švedska zgodovina in geografija.
• Obravnavanje tekstov in člankov o tendencah v švedskem jeziku in jezikoslovju.

Cilji in kompetence:

Študent/ka razume težje slovnične strukture, razume govorjena in pisana splošna in specifična besedila v originalnem okolju, sposoben/na je sporazumevanja v vsakdanjih situacijah na nivoju B2.

Temeljna literatura

 • Hellstam, D. (1993): Sverige på svenska. Lärobok. Lund: Kursverksamhetens förlag. 264 S.
• Lindholm, H. (1993): Sverige på svenska. Övningsbok. Grammatik och ordkunskap. Lund: Kursverksamhetens förlag. 128 S.
• Bethelemy, A.: Sverige på svenska. Övningsbok. Realiakunskap. Lund: Kursverksamhetens förlag. 128 S.
• Svanlund, J. (red.) (2005): Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 50 S.

Preverjanje in ocenjevanje

 Ustni (30%) in pisni izpit (70%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si