(Ljubljana, 1. 2. 1941)

Po maturi 1959 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študirala nemški, francoski in angleški jezik s književnostjo. Študij je zaključila 1964. 1989/90 se je vpisala na tretjo stopnjo študija na smer moderni nemški jezik z metodiko in 1993 uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Posredovanje slovnice na tečajih poslovnega jezika. Doktorirala 1997 z naslovom Napake slovenskih učencev pri učenju nemščine. Analiza, sistematizacija in predlog aplikacije.

Takoj po diplomi je začela poučevati angleščino na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani. Med letoma 1967 in 1969 je bila v Wetzlarju v ZRN, kjer je eno leto honorarno poučevala francoščino na tamkajšnji gimnaziji. Po vrnitvi iz Nemčije se je zaposlila na Intenzivnih tečajih tujih jezikov na Vilharjevi cesti v Ljubljani, kjer je bila zaposlena do leta 1988. Najprej je delala kot predavateljica nemškega jezika, nato bila od 1976 do 1985 vodja nemške skupine, od 1985 do 1988 direktorica Izobraževalnega centra za tuje jezike (CTJ). V letih 1989–1991 se je kot samostojna kulturna delavka ukvarjala s prevajanjem in z intenzivnim poučevanjem nemškega jezika v podjetjih, zlasti v specializiranih tečajih po meri.

1991 je dobila naziv asistentka za metodiko nemškega jezika in se zaposlila na Filozofski fakulteti. Imela je predavanja in vaje iz metodike nemškega jezika ter iz morfologije nemškega jezika. Leta 1998 je bila izvoljena v naziv docentka za področje modernega nemškega jezika z metodiko, leta 1993 v naziv izredna profesorica za področje didaktike nemškega jezika. S 1. oktobrom 2008 se je upokojila.

Na oddelku je razvila področje metodike in didaktike nemščine, bila mentorica številnim diplomskim projektom in na podiplomski ravni skrbela za razvoj stroke. Pripravila in objavila je veliko učbenikov.

Od 1993 je sodelovala pri pripravah na maturo, ker je bila imenovana kot predstavnica FF v Republiško predmetno komisijo za nemški jezik (od 1994 do 2003 kot predsednica). Bila je tudi članica razširjene predmetne komisije pri Zavodu za šolstvo, ki se je ukvarjala s prenovo gimnazijskega kurikula.
Skrbela je za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev in učiteljic nemščine, in sicer z organizacijo številnih seminarjev z mednarodnimi izvajalci. Vzpostavila je dobro sodelovanje med oddelkom in hospitacijskimi šolami. V evropskem projektu PeriSCop je koordinirala slovensko udeležbo.

 

Izbrana bibliografija:

  • Muster, Ana Marija: Napake slovenskih učencev pri učenju nemščine. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2000. 206 str.
  • Muster, Ana Marija: Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko 1999, popravljena izd. 2002, ponatis 2007. 206 str.
  • Muster, Ana Marija: Morphologie der deutschen Sprache. Übungen. Razširjena izd. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko 2004. 108 str.
  • Muster, Ana Marija: Interferenz mit der Muttersprache als eine der Fehlerquellen beim Deutschunterricht. V: Teržan-Kopecky, Karmen / Petrič, Teodor (ur.): Germanistika v stičnem prostoru Evrope II. Mednarodni simpozij = Germanistik im Kontaktraum Europa II. Internationales Symposion. Maribor/Ljubljana, 18.–20. aprila 2002. Bd. 1. Lingvistika = Linguistik, str. 247–256.
  • Muster, Ana Marija: Pluralbildung der deutschen Substantive – ein morphologisches und didaktisches Problem. V: Bračič, Stojan (et al.) (ur.): Linguistische Studien im Europäischen Jahr der Sprachen. Akten des 36. Linguistischen Kolloquiums in Ljubljana 2001 = Linguistic studies in the European year of languages. Proceedings of the 36th linguistic colloquium, Ljubljana 2001. Frankfurt am Main: P. Lang 2004, str. 463–468.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si