(Slovenj Gradec, 9. 2. 1935)

Leta 1960 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo. S pedagoškim delom je začela najprej na jezikovnem oddelku pri Pionirskem domu v Ljubljani, katerega pedagoški vodja je bila v obdobju 1965–1979.
Od leta 1979 do 1986 je kot habilitirana predavateljica za nemško književnost in metodiko nemškega pouka delala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, dve mandatni obdobji od leta 1982 do 1985 kot predstojnica Oddelka za tuje jezike in književnosti. Ob ukinitvi dveletnega višješolskega študija jezikov je bila l. 1986 sprejeta na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je kot višja predavateljica vodila metodiko nemškega pouka na Oddelku za germanistiko in lektorat nemškega jezika na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo.
Njeno interesno področje sta bili vsa leta poleg poučevanja angleškega in nemškega jezika predvsem didaktika in metodika pouka obeh jezikov. S tega področja je tudi objavljala prispevke v strokovnih revijah in dnevnem tisku. Na svojih delovnih mestih je sodelovala z Zavodom SRS za šolstvo in z organiziranjem permanentnega izobraževanja učiteljev prispevala h kakovostnejšemu delu na šolah. Kot konzulentka in recenzentka je sodelovala pri novih učbenikih nemškega jezika za osnovno šolo.

Izbrana bibliografija

  • Kordaš, Marjana / Fistrovič, Katja: Tuji jeziki za otroke. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1962. 96 str.
  • Kordaš, Marjana: Uvođenje čitanja i pisanja po metodi AVGS. V: Strani jezici 6 (1977), št. 1/2, str. 102–107.
  • Kordaš, Marjana: Samostojno pisno izražanje in oblikovanje pisnih sporočil. V: Vestnik DTJK 16 (1982), št. 2, str. 23–40.
  • Kordaš, Marjana: Komunikativne tehnike dela z besedili 1. V: Vestnik DTJK 26 (1991), št. 1/2, str. 20–32.
  • Kordaš, Marjana: Komunikativne tehnike dela z besedili 2. V: Vestnik DTJK 27 (1992), št. 1/2, str. 11–25.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si