(Trst, 7. 4. 1949)

Po maturi na Dunaju se je 1967 vpisala na študij germanistike in anglistike ter oba 1972 zaključila kot A-predmeta. Študij je nadaljevala na Univerzi v Zagrebu, kjer je magistrirala s temo Pesniško delo Ilse Aichinger (leta 1982). Od 1975–1979 je bila zaposlena kot samostojna referentka na ZAMTESu. 1979 je nastopila delovno mesto na Filozofski fakulteti, kjer je bila najprej lektorica za nemški jezik, nato od leta 1982 dalje asistentka za nemško književnost. Leta 1991 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Funkcije in struktura biografskih besedil. Prispevek k teoriji biografskega slovstva. Marca 1992 je bila izvoljena v naziv docentke za novejšo nemško književnost. Tri leta kasneje je prejela naziv izredne profesorice, leta 2000 naziv redne profesorice za moderno nemško književnost. Jeseni 2012 se je upokojila.
Vidnejše funkcije: 1997 je prevzela funkcijo prodekanje za študijske zadeve Filozofske fakultete, v letih 2002–2003 je vodila fakulteto kot dekanja, nato je bila od 2005–2008 predsednica Upravnega odbora. Bila je dolgoletna članica Senata FF in od leta 2004 do 2010 predstojnica Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.
S poučevanjem se je ukvarjala že med študijem. Na področju nemške literarne zgodovine in literarne vede je uveljavila raziskovanje sodobnih in najsodobnejših književnosti v nemščini ter že v dodiplomski program vključila teoretska in metodološka vprašanja. Na podiplomskem študiju je uvedla organiziran študij Moderne nemške književnosti in literarne teorije. Za razvoj stroke je poskrbela z organizacije stalnih strokovnih izpopolnjevanj ter z objavo ustreznega gradiva. Raziskovalno in aplikativno razvija tudi Literarno didaktiko za nemščino kot tuji jezik. Za zviševanje kvalitete pedagoškega procesa je poskrbela z uvajanjem različnih sodobnih metod učenja na nivoju fakultete (npr. e-učenje ter tutorstvo).
Organizirala je več mednarodnih simpozijev in bila že zelo zgodaj povabljena na tuje univerze kot gostujoča docentka oz. kasneje profesorica ter se odzvala povabilu za predavanja na različnih avstrijskih in nemških univerzah. Poleg zelo številnih študijskih bivanj v Avstriji in Nemčiji, tudi v obliki štipendij, se še vedno redno večkrat letno z vabljenimi predavanji udeležuje znanstvenih in strokovnih srečanj v Evropi in Severni Ameriki.
Težišče njenega znanstvenoraziskovalnega dela je na področju sodobne književnosti, literarne teorije, didaktike književnosti za pouk tujega jezika, večjezične estetike in ženske pisave. V svojih publikacijah se je posvečala predvsem sodobni književnosti in življenjepisnemu diskurzu.
V zadnjih desetih letih je dejavna tudi na področju jezikovne in znanstvene politike: bila in še vedno je vključena v pet tematskih mrež za pospeševanje večjezičnosti, financiranih s strani Evropske komisije. Pridobila je sredstva za tri Evropske projekte za preoblikovanje študijskih programov po bolonjskih načelih in drugih aktivnosti za zviševanje kvalitete na Filozofski fakulteti v letih 2004–2007, ki jih je tudi zasnovala in vodila. 2003 je prejela univerzitetno priznanje, 2004 pa veliko priznanje Filozofske fakultete.

Izbrana bibliografija (zadnjih 10 let):

  • Šlibar, Neva: Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ingeborg Bachmanns Gedichtszyklus Von einem Land, einem Fluß und den Seen. V: Kucher, Primus-Heinz / Reitani, Luigi (ur.): “In die Mulde meiner Stummheit leg ein Wort…” Interpretationen zur Lyrik Ingeborg Bachmanns. Wien-Köln-Weimar: Böhlau 2000, str. 200–218.
  • Šlibar, Neva (ur.): Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta 2006. 244 str.
  • Šlibar, Neva: Sedmero tujosti literature – ali: O nelagodju v/ob literaturi. V: Krakar-Vogel, Boža (ur.): Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode.(Obdobja, Metode in zvrsti, 25). V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 2008, str. 15–37.
  • Šlibar, Neva: "Ein unendliches Noch-Nicht und bald darauf Nicht-Mehr" : Prinzessinen und ihre Welten bei I. Bachmann und E. Jelinek. V: Agnese, Barbara / Pichl, Robert (ur.): Topographien einer Künstlerpersönlichkeit: neue Annäherungen an das Werk Ingeborg Bachmanns: internationales Symposium Wien 2006. Würzburg: Kölnigshausen & Neumann 2009, str. 173–187.
  • Šlibar, Neva: Transformationsraum Literaturunterricht?: literarische Kompetenzen als Herausforderung und Chance. V: Pismo (Sarajevo) 6 (2008), št. 1, str. 187–203.
  • Šlibar, Neva: Rund um Literatur I: Der literarische Text. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek ta germanistiko 2009. 248 str. (Zbirka SGS)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si