Projekt Erasmus+ projekt TRAILs (2018-2020)

Projekt je namenjen pripravi izobraževanja in usposabljanja učiteljev tujega jezika stroke (TJS). Izhodišče projekta je dejstvo, da za visokošolske učitelje TJS v evropskem okolju ni na voljo sistematičnega in sistemsko implementiranega usposabljanja. Pri projektu sodeluje osem partnerjev iz osmih držav (Francija, Slovenija, Italija, Velika Britanija, Španija, Poljska, Hrvaška in Nemčija), ki bodo na podlagi rezultatov analize potreb poučevanja TJS in učiteljev TJS  ter primerov dobre prakse opredelili cilje in zasnovali program usposabljanja učiteljev TJS, ki bo pilotno izveden v obliki poletne šole. Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju novih programov za usposabljanje učiteljev na evropskih visokošolskih ustanovah. 


Iz Slovenije pri projektu sodeluje Univerza v Ljubljani. V projektni skupini so izr. prof. dr. Violeta Jurkovič (vodja skupine), lekt. dr. Mateja Dostal, doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek z Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. 

 

 

IKT v pedagoških študijskih programih (2017-2018), sodeluje doc. dr. Andreja Retelj, spletna stran projekta

Namen operacije je usposabljati študente, bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje, za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu, s poudarkom na prepoznavanju možnosti, ki jih nudi uporaba IKT za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja Univerza v Ljubljani. Poleg višje bralne pismenosti je vloga IKT prepoznana kot ključna pri omogočanju kreativnosti in inovacij v izobraževanju, usposabljanju ter nasploh pri učenju. 

 

JeŠT - Jeziki štejejo (2017-2022), doc. dr. Andreja Retelj, članica strateškega tima; začasna spletna stran projekta 

Glavni cilj projekta je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje pod-cilje:

  • razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih, 
  • uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in
  • vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

 

IP European Master; vodja dr. Marija Javor Briški

Od leta 2002 do danes sodeluje Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko pod okriljem Evropske unije pri snovanju mednarodno izvedene specializacije »Nemška literatura srednjega veka v evropskem kontekstu«. V središču tega specialističnega sklopa so nemški jezik in literatura srednjega veka, kulturni odnosi v evropskem srednjem veku, procesi transfera in izmenjave, podobnosti in razlike evropskih kultur, medkulturni aspekti jezikovnih in literarnih odnosov, posredovanje filoloških spretnosti v medievistiki, medialnost ter kombinacija medievistične germanistike s sorodnimi disciplinami. Partnerske univerze pri projektu so Univerza v Amsterdamu, Svobodna univerza v Berlinu, Univerza v Bremnu, Univerza v Greifswaldu, Univerza na Dunaju, Univerza v Galwayu, Univerza v Palermu, Univerza v Portu in Univerza v Santiagu de Compostela. V okviru projekta potekajo vsako leto dvotedenske poletne šole na eni od partnerskih univerz. Tako je od 17. februarja do 2. marca 2013 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal mednarodni intenzivni program pod naslovom »Emotionen in der Kultur und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“, na katerem je poleg gostujočih predavateljev in predavateljic sodelovalo več kot 60 študentov.

 

 Erasmus IP 2014: Tracing European Space: Language, Culture and Identity; vodja projekta: Yvonne Delhey, Radboud Universiteit, Nizozemska (9. do 23. 3. 2014)

 

Slikca IP Berlin

Intenzivni program z nekoliko skrivnostnim naslovom – Tracing European Space: Language, Culture and Identity – je potekal od 9. do 23. marca 2014 v Berlinu. 

Pet držav, osem univez, med njimi tudi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko z desetimi študenti drugostopenjskega študija.

V ospredju so bili prostorska paradigma, medkulturnost in didaktika tujih jezikov – vse vpeto v enotedenske seminarje oziroma delavnice. Urbani prostori kot ključ do kulturološke dimenzije učenja, ulična umetnost, spominske table kot oblika umetnosti kolektivnega spominjanja, mesto kot muzej, spomeniki v tujezičnem učenju, mesto in mediji, mesta v mladinski književnosti in filmih – vse to so bile teme, ki smo jih obravnavali v skupinskih projektih, diskusijah in mestnih raziskovanjih in razmišljali, kako bi lahko na njihovi osnovi naredili ustvarjalne didaktične materiale.

Poletne šole so se udeležili: Žiga Mohar, Aida Tajnšek, Bojana Ovtar, Alja Potisek, Klemen Murn, Vida Lipušček, Vesna Jevnišek, Irena Samide ter (nista na sliki) Maja Ferkulj in Irena Smodiš

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si