1. Prijava diplomskega dela

Diplomsko delo je obvezni del študijskega programa Germanistika.

Temo diplomskega dela določite v sodelovanju z izbranim mentorjem/mentorico. Upoštevajte, da lahko vsak mentor/mentorica mentorira le omejeno število nalog. Ko se z mentorjem/mentorico dokončno dogovorite za temo, naslov (v slovenščini, nemščini in angleščini) prijavite na posebnem obrazcu, ki ga dobite tukaj. Obrazec se izpolni kot word dokument in se opremljen z vsemi podpisi odnese v tajništvo, elektronsko verzijo (brez podpisov) pa se pošlje po elektronski pošti v tajništvo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V "zadevo" se zapiše: Prijava diplome-Ime.Priimek.

Tema je dokončno veljavna, ko jo potrdi svet Oddelka za germanistiko. Če diplomsko delo v dveh letih od prijave ni oddano, tema zapade in jo je potrebno – v dogovoru z mentorjem/mentorico – ponovno prijaviti.

Temo je potrebno praviloma prijaviti do začetka letnega semestra, ampak najkasneje do 3. aprila 2020.

 1. Mentorji/mentorica in področja

Mentorji in mentorice so lahko vsi visokošolski učitelji na Oddelku za germanistiko z nazivom doc., izr. prof. ali red. prof. Seznam trenutno možnih mentorjev in mentoric na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:

 •  izr. prof. dr. Darko Čuden: morfologija, besedotvorje, kontrastivna analiza
 •  red. prof. dr. Marija Javor Briški: književnost od srednjega veka do 18. st., produktivna recepcija starejše književnosti, kulturne in geografske transgresije
 •  doc. dr. Petra Kramberger: nemško časnikarstvo na Slovenskem in feljton; književnost romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma
 •  izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk: kontrastivna lingvistika (nemščina - slovenščina: različni vidiki), kontaktna lingvistika (toponimi, nemške izposojenke, internacionalizmi, lažni prijatelji ipd.), besedoslovje, besedilne vrste
 •  doc. dr. Johann Georg Lughofer: medkulturna književnost, književnost eksila, medkulturna germanistika, avstrijska književnost
 •  izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič: leksika/besediloslovje/diskurzna analiza: kontrastivni vidiki strokovnega izrazja, metafor, tem itd. v bolonjskem diskurzu; jezik v oglaševanju
 •  izr. prof. Irena Samide: književnost klasike, romantike, predmarčnega obdobja, realizma in naturalizma; študije spolov
 •  doc. dr. Tanja Škerlavaj: slovnica nemškega jezika, besediloslovje, stilistika, nejezikovna komunikacija in multimodalnost, kreativnost in originalnost v komunikaciji, Linguistic Landscapes (komunikacija v javnih prostorih), komunikacija v oglaševanju, komunikacija v/o umetnosti, komunikacija v (novih) medijih
 •  doc. dr. Urška Valenčič Arh: nemško-slovenska frazeologija, splošno jezikoslovje, prevodoslovje, kontrastivna analiza nemškega in slovenskega jezika, skladnja in semantika nemškega jezika, pragmalingvistika, sociolingvistika, jezik v medijih, enojezično in dvojezično slovaropisje
 •  izr. prof. dr. Špela Virant: književnost 20. stoletja, sodobna književnost, dramatika, literarna teorija

 

 1. Pisanje diplomskega dela

Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Pri pisanju upoštevajte Tehnična priporočila za izdelavo diplomskega dela, ki so objavljena tudi na spletnih straneh Filozofske fakultete v sklopu Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih programih prve stopnje. Obenem upoštevajte tudi oddelčna navodila za pisanje diplomskega dela. Dodali smo tudi nekaj dodatnih navodil, in sicer komprimirana navodila za izdelavo seznama literature, navodila za citiranje pri jezikoslovju, navodila za citiranje pri didaktiki in navodila za citiranje pri literarni vedi. Po potrebi upoštevajte tudi dodatna navodila mentorja/mentorice. Ko pripravljate svoje znanstveno delo za končno oddajo, si lahko pomagate tudi s kontrolnim seznamom.

Diplomsko delo v okviru študijskega programa Germanistika je praviloma napisano v nemščini in ima na koncu povzetek v slovenščini.

Predviden obseg diplomskega dela na prvi stopnji je 35.000 do 45.000 znakov s presledki.

 1. Oddaja končne verzije diplomskega dela

Ko oddate nalogo, ima mentor/mentorica po veljavnem pravilniku največ mesec dni časa za povratno informacijo. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta. Ko nalogo popravite v skladu z mentorjevimi popravki, oddate končno verzijo dela, ki ga v roku največ treh tednov oceni komisija za oceno diplomskega dela, ki je sestavljena iz predsednika/predsednice komisije ter mentorja/mentorice.

Prvo verzijo diplomskega dela je potrebno oddati do najkasneje 29. maja 2020. Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 17. avgust 2020

Vsa diplomska dela se morajo naložiti v elektronski obliki v Repozitorij Univerze v Ljubljani. Pri tem je treba upoštevati vse formalne korake. Naše tajništvo toplo priporoča, da se o vseh vmesnih korakih vedno sproti obveščajo v isti elektronski pošti vsi udeleženi: kandidat/kandidatka, mentor/mentorica in tajnica. Koraki so naslednji:

 1. Ko mentor/mentorica in predsednik/predsednica komisije ocenita, da je diplomsko delo primerno za vnos v repozitorij (in ima študent/študentka pred tem opravljene vse druge obveznosti), mentor/mentorica o tem obvesti študenta/študentko in tajništvo, ki pripravi VIS za vnos dela.
 2. Ko tajnica pripravi VIS, to sporoči študentu/študentki in mentorju/mentorici.
 3. Študent/študentka vnese delo v PDF/A formatu (obvezno v PDF/A, sicer sistem ne sprejme dokumenta) in to sporoči tajništvu in mentorju/mentorici.
 4. Tajništvo potrdi naloženo delo in o tem obvesti mentorja/mentorico in kandidata/kandidatko.
 5. Mentor/mentorica naredi preverbo glede navajanja virov in sporoči tajništvu in študentu/študentki, da je to opravil. Če so potrebni kakšni popravki zaradi neustreznega navajanja, študent/študentka delo popravi in ga nato ponovno odda (možni sta zgolj dve oddaji, zato bodite dosledni pri korektnem navajanju vseh uporabljenih virov).
 6. Študent/študentka prinese dva tiskana (vezana) izvoda diplomskega dela, enega za mentorja/mentorico, enega za knjižnico, ter – če se tako dogovorite – eno spiralno vezano verzijo (za predsednika/predsednico komisije). Knjižnični izvod mentor/mentorica opremi z datumom zaključka študija in podpisom. Izjave o avtorstvu dela, ki jo najdete v sklopu Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, ne vlagajte v diplomsko delo, ampak jo podpisano oddate v tajništvu.
 7. Mentor/mentorica in predsednik/predsednica komisije izpolnita tiskani obrazec o oceni diplomskega dela. Tajništvo na osnovi tega obrazca vpiše oceno v VIS. S tem je študent/študentka zaključil študij. Slovesna podelitev diplom prve stopnje je enkrat na leto, praviloma v mesecu marcu.

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA – še enkrat na kratko v 7 korakih:

 1. Mentor pošlje v tajništvo in kandidatu elektronsko pošto, da je delo primerno za vnos v repozitorij.
 2. Tajništvo pripravi VIS in obvesti kandidata in mentorja.
 3. Študent vnese delo v pdf.a formatu – obvesti, da je to naredil.
 4. Tajništvo potrdi v VISu in sporoči mentorju, da gre naloga lahko v preverbo.
 5. Mentor naredi preverbo – obvesti, da je to naredil.
 6. Kandidat prinese diplomsko delo.
 7. Predsednik komisije in mentor izpolnita interni obrazec o oceni diplomskega dela, tajništvo vnese vse potrebne podatke v VIS. Prvostopenjski študij je zaključen.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si