Prvostopenjski dvopredmetni program Nemcistika omogoča triletni osnovni študij nemškega jezika, kultur in književnosti dežel nemškega govornega področja ter usvajanje medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini, ki so potrebne za delovanje v različnih delovnih in komunikacijskih okoljih. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje.

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Nemcistika traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 90 kreditnih točk, skupaj z drugo disciplino 180 kreditnih točk. Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomantka oziroma diplomant študijskega programa strokovni naslov diplomirana nemcistka (un.) in diplomirana ... (un.) oz. diplomirani nemcist (un.) in diplomirani ... (un.), okrajšava dipl. nem. (un.) in dipl ... (un.), pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

 

Skupni temeljni cilji prvostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja z enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvopredmetnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvopredmetnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu dela.

 

Temeljni cilji dvopredmetnega študijskega programa Nemcistika

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa Nemcistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna za profil dvopredmetnega diplomirane/ga nemcista/ke in so zaradi svoje dvopredmetnosti posebno usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah in v interdisciplinarnem transferu. Študentje in študentke tako po eni strani pridobijo znanja, ki jih bodo koristno uporabili na trgu dela, po drugi strani pa jih program pripravlja bodisi za nadaljnje izobraževanje na pedagoški smeri ali na drugi stopnji Nemcistike ali Germanistike, kjer bodo nadgradili in poglobili pridobljene zmožnosti. S konceptom programa spodbujamo dejavno in ustvarjalno sodelovanje študentov in študentk in razvijamo visoko stopnjo besedilne kritičnosti, samokritičnosti do lastnega delovanja in medkulturne presoje. Izpostaviti velja posebno naslednja znanja in kompetence:

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Nemcistika:

 • razmišljajo logično, abstraktno, analitično in sintetično;
 • so usposobljeni za sodelovanje pri reševanju strokovnih vprašanj;
 • seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami, ki jih tvorno prenašajo z enega področja na drugega;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo med obema strokama in z različnimi drugimi področji;
 • svoja znanja prenašajo na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter jih rešujejo intradisciplinarno;
 • zaradi poznavanja dveh strokovnih področij so bolj fleksibilni pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj
 • bolj celovito pristopajo k evidentiranju problemov in njihovem reševanju
 • usposobljeni so uporabljati dva različna strokovna diskurza, ki jim omogočata jasnejšo argumentacijo
 • imajo večjo sposobnost komuniciranja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in omogoča uspešno vključevanje v timsko delo
 • informacije dvojno kontekstualizirajo;
 • lažje in bolj kompetentno se odzivajo na nove izzive in se jim prilagajajo in/ali jih modificirajo;
 • zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v širšem družbenem kontekstu;
 • zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov;
 • uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;
 • sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela;
 • oblikujejo in sooblikujejo učinkovite medčloveške odnose;
 • imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenega znanja in pripravljenost
 • za tako nadgradnjo.
 • strokovno znanje izražajo v pisni in ustni obliki;
 • usvojena znanja prenašajo v prakso;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo z različnimi področji;
 • zaznajo in rešujejo probleme ter se strokovno ustrezno odločajo;
 • pristopajo k timskemu načinu reševanja problemov;
 • kompetentno sprejemajo mnenja drugih in se nanje odzivajo
 • sposobni so oceniti lastne zmožnosti in sposobnosti ter delovati učinkovito in ekonomično;
 • seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami;
 • sposobni so voditi projektno delo;
 • spremljajo aktualno dogajanje v medijih;
 • sposobni so razvijati medkulturno komunikacijo v formalnih in neformalnih položajih;
 • sposobni so jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomanti in diplomantke Nemcistike:

 • razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji B2+ (C1);
 • razumejo jezikovne in kulturne pojave in procese ter jih na osnovni ravni umeščajo v sistemske in funkcijske okvire;
 • aktivno sodelujejo v pogovorih;
 • svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki in ga razumljivo posredujejo naprej;
 • prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega področja;
 • sposobni so razumevanja jezikovnih in literarnih pojavov, procesov in (dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični perspektivi;
 • prepoznavajo razlike in podobnosti med značilnostmi slovenskih in nemških jezikovnih, literarnih, kulturnih in družbenih pojavov;
 • pridobljena znanja in kompetence uporabljajo v prid strpnosti, humanizma in pacifizma.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si