Pogoji za vpis na študijski program so usklajeni s členi 38a, 38b ter 41 Zakona o visokem šolstvu ter 117. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

V študijski program druge stopnje Germanistika se lahko vpiše, kdor je končal:

  1. študijski program prve stopnje germanistične usmeritve;
  2. dvopredmetni študijski program prve stopnje germanistične ali nemcistične usmeritve;
  3. drug študijski program prve stopnje sorodne stroke humanistične ali družboslovne usmeritve;

 

Pri tem se lahko kandidatu oz. kandidatki iz točke c.) glede na predhodno izobrazbo, na pridobljene kompetence dodiplomskega študija ter glede na druga znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v program (gl. tudi točko 4.7), določijo študijske obveznosti od 10 do 60 ECTS. Vsako prošnjo obravnava svet Oddelka individualno, individualno se določita tudi obseg in vsebina morebitnih dodatnih študijskih obveznosti iz temeljnih predmetov germanistične stroke, bistvenih za študij na drugi stopnji. Ti temeljni predmeti so Jezikovni sistem, Literarni sistem, Pisna in govorna komunikacija, Obdobja in tradicije.

Kandidat oz. kandidatka lahko te obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program druge stopnje.

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in je sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na prednostno lestvico, sestavljeno po naslednjih kriterijih:
Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si