Drugostopenjski dvopredmetni študijski program Nemcistika traja 2 leti (4 semestre) in obsega 60, skupaj s še drugim dvopredmetnim programom pa 120 kreditnih točk. Diplomanti in diplomantke dobijo po končanem študiju strokovni naslov magister oz. magistrica nemcistike in …

 

Temeljni cilji programa:

Drugostopenjski dvopredmetni programi so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem področju. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji, transfer znanja iz enega področja na drugega pa spodbuja njihovo fleksibilno uporabo v različnih situacijah. Dvopredmetnost drugostopenjskih programov nadgrajuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomantke in diplomante za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju. Dvopredmetni programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Nemcistika pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu dvodisciplinarnega magistra/ice nemcistike. Program omogoča dvoletno (oz. štirisemestrsko) nadgradnjo prvostopenjskega programa Nemcistika in usposablja za kompleksnejše in zahtevne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem in literarnem področju.

 

Splošne kompetence programa:

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih dvopredmetnih študijskih programov:

 • logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo;
 • znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti;
 • kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso;
 • samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi strokovnimi področji;
 • kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije;
 • prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja);
 • rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno;
 • so usposobljeni za timsko reševanje problemov;
 • znajo organizirati in voditi strokovne skupine;
 • so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja;
 • samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih;
 • so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij;
 • zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju.

 

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega dvodisciplinarnega programa Nemcistika:

 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo z različnimi področji, jih samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo;
 • informacije ustrezno kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo;
 • kompetentno sprejemajo mnenja drugih in se nanje suvereno ter argumentirano odzivajo;
 • sposobni so oceniti lastne in tuje zmožnosti in sposobnosti ter delovati učinkovito in ekonomično;
 • inovativno uporabljajo znanstvene metode;
 • sposobni so pridobivati, koncipirati in voditi projekte;
 • razvijajo vodstvene sposobnosti in oblikujejo kvalitetne in učinkovite medčloveške odnose v strokovni sferi in zunaj nje;
 • kritično in poglobljeno spremljajo aktualno dogajanje v medijih;
 • sposobni so razvijati medkulturno komunikacijo v formalnih in neformalnih položajih.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomantke in diplomantje druge stopnje nemcistike:

 • razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji C1+ ;
 • jezik razumejo kot medij in rezultat simbolne interakcije, prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne, kreativne, socialne, referenčne in metajezikovne funkcije in ga temu primerno uporabljajo;
 • obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele in jih kritično vrednotijo;
 • se kritično odzivajo na strokovna, znanstvena in literarna besedila;
 • svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki; ob upoštevanju različnih družbenih okoliščin so sposobni diferencirane jezikovne rabe tako pri ustnem kot pri pisnem komuniciranju;
 • prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega področja ter jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika, literature in kulture;
 • sposobni so diferenciranega razumevanja in posredovanja jezikovnih, literarnih in kulturnih pojavov, procesov in (dis)kontinuitet v diahronični in sinhronični perspektivi;
 • ob poznavanju jezikovnih, literarnih, kulturnih in družbenih razlik in podobnosti med slovenskim prostorom ter večsrediščnim nemškim govornim področjem;
 • razvijajo in sooblikujejo medkulturno komunikacijo.

 

Druge predmetnospecifične kompetence so navedene v učnih načrtih k posameznim predmetom.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si