Na podlagi meril za priznavanje Filozofska fakulteta prek ustaljenega postopka obravnava individualne dokumentirane vloge študentov v skladu z določbami Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UL ter statuta in Pravil FF.

Kandidatkam in kandidatom za pedagoški študijski program druge stopnje Nemščina se lahko priznavajo tudi znanja, usposobljenosti in zmožnosti, ki so jih pridobili pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja in ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom druge stopnje Nemščina.

Znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter izkustvenega učenja (portfolijo, projekti, objave avtorskih del ipd.), izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela.

Priznana znanja, usposobljenosti oz. zmožnosti se lahko upoštevajo kot pogoj za vpis, kot merilo za izbiro ob omejitvi vpisa ali kot opravljene študijske obveznosti. V primeru, da se znanje, usposobljenost ali zmožnosti priznajo kot opravljene študijske obveznosti, morata biti iz njih jasno razvidna tako vsebina kot obseg vloženega dela, da se lahko znanja ovrednotijo s kreditnimi točkami. Na podlagi individualnih dokumentiranih vlog odloča o priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanj, usposobljenosti in zmožnosti Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. Ob tem upošteva merila za priznavanje, določbe Statuta Univerze v Ljubljani in Pravila Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Študentje, ki so objavili članek v znanstveni reviji, ki ji stroka priznava znanstveno relevantnost, lahko zaprosijo za priznanje članka namesto seminarske naloge v okviru katerega od seminarjev. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog in priporočila nosilca predmeta odloča Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.

Študentu oz. študentki pedagoškega študijskega programa druge stopnje Nemščina se na osnovi delovnih izkušenj, strokovnih referenc ali študija v tujini lahko priznajo študijske obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Priznavanje študijskih obveznosti je v domeni posameznih nosilcev predmetov. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog in pisnih mnenj nosilcev posameznih predmetov odloča Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.

Določila o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem, v kolikor je v obliki učnega sporazuma to dogovorjeno vnaprej.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si