Ime predmeta

Uvod v splošno jezikoslovje

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Temeljna jezikoslovna področja in cilj njihovega razsikovanja.
 • Kaj je jezik; funkcije jezika po Jakobsonu.
 • Teorije o nastanku jezikov; tipologija jezikov.
 • Jezik in semiotika, vrste znamenj; jezikovno znamenje in njihove značilnosti. Pomen de Saussurja za jezikoslovje.
 • Elementi in odnosi v sistemu nemškega jezika po posameznih jezikovnih ravninah (glasoslovna, oblikoslovna, besedoslovna, skladenjska).
 • Uvod v slovnične teorije (strukturalna, tvorbeno-pretvorbena, odvisnostna itd.).
 • Uvod v teorije o jezikovni komunikaciji (Bühlerjeva teorija, teorija govornih dejanj, funkcionalno-komunikativni opis), besedilo kot rezultat jezikovnega sporazumevanja.
 • Zvrstnost nemškega jezika, norme v jezikovni komunikaciji, sociolingvistični vidiki nemškega jezika.

 

CILJI:
Poleg predstavitve spoznavnih ciljev in nalog jezikoslovja pridobijo študenti vpogled v jezikoslovne metode in se seznanijo s temeljnimi slovničnimi teorijami ter modeli jezikovne komunikacije.

 

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE:
Reflektivna kompetenca o jeziku kot sistemu, sredstvu kognicije ter komunikacije; indukcija/dedukcija, analitična sposobnost in sposobnost sintetiziranja.
Zmožnost efektivnega timskega dela v znanosti, razvijanje dialoškosti in strokovnega diskurza v njem.

Obvladovanje temeljnih in specifičnih vedenj s področja splošnega jezikoslovja ter njihova aplikacija znotraj germanističnega jezikoslovja.
Poznavanje različnih jezikoslovnih teorij in metod, razvijanje individualnega dela pri reševanju znanstvenih nalog.

Ustrezne jezikovne in metajezikovne kompetence za recepcijo znanstvenih besedil s področja germanističnega jezikoslovja.

Sposobnost refleksije o znotraj- in zunajjezikovnem kontekstu kot temelj za prepoznavanje lastnega in sprejemanje drugačnega ter kot temelj za vstopanje v medkulturna razmerja.

Temeljna literatura

 • Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. München: iudicium, 303 str.
 • Krevs Birk, Uršula (ur.) (2006): Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft Ein Reader. (Teil I und II). Ljubljana, 99 str.
 • Krevs Birk, Uršula (2012): Einführung in die germanistische Linguistik. Eine Propädeutik für Germansitikstudierende mit interkulturellem Ansatz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 106 str.
 • Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (21994): Studienbuch Linguistik. (Poglavje Semiotik, str. 17–42)
 • Pelz, Heidrun (1996): Linguistik. Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe, 352 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si