Ime predmeta

Literarni sistem II

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Špela Virant

Opis predmeta

VSEBINA:
Literarni sistem II se navezuje na prvi del uvoda v literarno teorijo in ga nadgrajuje. Namenjen je kratkemu zgodovinskemu pregledu razvoja literarnih teorij in literarnovedne metodologije. V središču pregleda teorij je predvsem refleksija razmerja med literaturo in realnostjo. Pregled literarnovednih metod od antike do danes pa se posveča predvsem tistim metodam, ki so osrednjega pomena za germanistično literarno vedo.
Vaje se navezujejo na predavanja. Namenjene so delu s konkretnimi besedili in razvijanju zmožnosti analize, sinteze, argumentiranja in uporabi literarnovednih orodij.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj predmeta je osnovno poznavanje literarnih teorij in metod, poznavanje različnih pristopov k raziskovanju literature, k interpretaciji in vrednotenju literarnih del ter umeščanje literarnega diskurza v druge družbene diskurze. Cilj vaj je sposobnost samostojne uporabe literarnovednega orodja.

Temeljna literatura

  • Neva Šlibar (2009): Rundum Literatur I. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
  • Tomo Virk (2008): Moderne metode literarne vede. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
  • Grübel/Grüttenmeier/Lethen (2001): Orientierung Literaturwissenschaft. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt, str. 7-18, 87–210.

Preverjanje in ocenjevanje

Seminarske vaje: pisni izdelki.
Predavanje: izpit.

Končna ocena je sestavljena iz obeh ocen v razmerju 40:60.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si