Ime predmeta

Raziskovalna metodologija

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:

 Predstavitev strokovnih osnov raziskovanja.
 Principi znanstvenoraziskovalnega dela, literarnovedne metode.
 Metodološke predpostavke.
 Pristopi k raziskovanju in raziskovalne metode (načrtovanje, vrste raziskovanja, potek, paradigme, izbira teme, izdelava načrta, iskanje virov itd.).
 (Kritični) pregled virov in sekundarne literature, vrste virov (primarni viri, enciklopedije, leksikoni, literarne zgodovine, internetni viri itd.); za stroko relevantni bibliografski viri/baze na spletu in v knjižni obliki.
 Spoznavanje in uporaba instrumentarija za vsebinsko in formalno oblikovanje referata, seminarske in diplomske naloge (tematska členitev, teza, vrste definicij, kazalo, predgovor, viri/literatura/navedenke, citiranje, opombe, povzetek itd.).

CILJI IN KOMPETENCE:

Študenti se pri predavanju in seminarju uvajajo v različne metode znanstveno-raziskovalnega dela, pri čemer je poudarek na literarnovednem pristopu. Cilj je kompetentno branje, razumevanje in uporaba znanstvenih besedil ter samostojna izdelava povzetka, izvlečka, referata, seminarske in diplomske naloge.
Študentje bodo razvili naslednje kompetence:
 razumevanje temeljnih pojmov metodologije znanstvenega raziskovanja;
 razumevanje znanstvenega aparata;
 poznavanje značilnosti znanstvenega diskurza ter obvladovanje znanstvene in strokovne terminologije s področja germanistične literarne vede;
 zmožnost uporabe sodobne informacijske tehnologije in za stroko relevantnih razpoložljivih bibliografskih virov/baz podatkov na spletu in v knjižni obliki;
 sposobnost ustreznega citiranja ter navajanja virov in uporabljene literature;
 sposobnost recepcije znanstvenega besedila;
 seznanitev z metodami načrtovanja in realizacije raziskav;
 poznavanje instrumentarija za izdelavo seminarske, diplomske naloge ipd.

Temeljna literatura

  • · Eco, Umberto (2003): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 10. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller, 271 str.
    · Meyer-Krentler, Eckhardt (1996): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München: Fink, 143 str.
    · Klausnitzer, Ralf (2004): Literaturwissenschaft: Begriffe, Verfahren, Arbeitstechniken. Berlin, New York: W. de Gruyter, 244 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit (30%), projektna naloga (70%)

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si