Ime predmeta

Metodologija literarne vede

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Špela Virant

Opis predmeta

VSEBINA:
Literarnovedna metodologija gradi na usvojenih omejenih literarno metodičnih kompetencah prve stopnje, jih nadgrajuje, dopolnjuje, kontekstualizira, vrednoti in raziskovalno razvija. Predmet nudi pregled pristopov od 19. stoletja do aktualnih metod ter poglobljen študij izbranih konceptov in teorij, predvsem formalizma, strukturalizma, recepcijske estetike, sistemske teorije, teorij spolov, diskurzne analize, novih hermenevtičnih pristopov, poststrukturalističnih refleksij, kulturoloških in medijskih teorij ipd. Izbrane metode so prikazane na paradigmatičnih primerih. Samostojno branje literarnovednih, kulturoloških in estetsko filozofskih besedil spada prav tako k vsebini predmeta. Seminar gradi na samostojnem delu in kritičnem pristopu do teoretičnih modelov.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Predmet nudi strnjen pregled literarnovednega proučevanja, predvsem v nemškem kontekstu, zgodovino refleksije o temeljnih pojmih, razvoju in spreminjanju literarnovednega orodja in modeliranju literature kot specifičnem socialnem sistemu. Poleg sposobnosti poznavanja in razlikovanja med različnimi teoretskimi koncepti, ravninami literarnovednega proučevanja in utemeljenega izbora ustrezne metodologije za dosego konkretno artikuliranih ciljev, razvija predmet zavest o umeščenosti različnih pristopov v družbeni in zgodovinski kontekst ter o posledicah njihove uporabe. Podrobnejše usvajanje izbranih sodobnih literarnovednih pristopov na posameznih paradigmatskih primerih nudi tako preverbo uporabnosti in omejenosti konkretnih pristopov, njihovih vrzeli kot perspektivo razvijanja novih orodij. Predmet torej usposablja tako za argumentirano legitimizacijo literarnega polja in literarnega sistema kot za raziskovanje na literarnovedne teme in teme iz sorodnih področjih. Študentje z ozaveščenim in samostojnim delom, torej kritično, razvijajo literarno sistemske in literarnovedne kompetence, poznajo, uporabljajo, razvijajo in dopolnjujejo literarno metodični diskurz in literarnovedno metodološko delo.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Pregledno poznavanje literarnovednih metod in teorij ter metodološkega orodja; poglobljeno znanje in razumevanje funkcioniranja izbranih pristopov ter njihove uporabe. Razumevanje teoretičnega modeliranja in njegove potrebe ter učinkih, literarnovednega izrazja, vzajemnosti med teoretičnim orodjem in osmišljanjem literarnih besedil.

Temeljna literatura

  • Terry Eagleton (zadnja izdaja): Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler, 260 str.
  • Franziska Schößler (2006): Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Tübingen und Basel:Francke. 274 str.
  • Texte der Literaturtheorie der Gegenwart. Hg. v. Dorothee Kimmich, Rolf Günter Renner und Bernd Stiegler. Stuttgart: Reclam 1996 (izbrana poglavja).
  • Interna skripta z besedili posameznih izbranih pristopov (v skupnem obsegu 94 str.): Adorno, Aristoteles, Bahtin, Barthes, Baudrillard, Bourdieu, von Braun, Butler, Cixous, Dilthey, Eco, Foucault, Freud, Gadamer, Ingarden, Irigaray, Iser, Jakobson, Japp, Jauss, Kayser, Kristeva, Lotman, Mukarovsky, de Man, Ricoeur, Schlegel, Schleiermacher, S.J. Schmidt, Šklovskij, Staiger, Weigel, Zima.

Preverjanje in ocenjevanje

Seminarske vaje: pisni izdelki.
Predavanje: izpit.

Končna ocena je sestavljena iz obeh ocen v razmerju 40:60.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si