Ime predmeta

Nemški jezik v praksi III

Nosilec / izvajalec

lekt. dr. Lars Felgner, lekt. Christiane Leskovec,; doc. dr. Johann Georg Lughofer, izr. prof. dr. Janja Polajnar, dr. Kristina Lahl

Opis predmeta

VSEBINA:
Različne teme iz družbenopolitičnega dogajanja in sistema, gospodarstva, umetnosti in kulture, jezika, pravnega sistema; oblike novinarskega poročanja; vprašanja nacionalne identitete, družbeni tabuji in problemske teme.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilji so vezani na stopnjo C2 skupnega evropskega jezikovnega referenčnega okvirja. Usvajanje kompetenc temelji na zahtevnejšem in daljšem bralnem razumevanju, slušnem razumevanju ter govorni in pisni spretnosti. Študenti in študentke so sposobni razumeti zahtevnejša in daljša strokovna besedila, povzeti informacije iz različnih pisnih in govornih virov in jih razumljivo umestiti v lastna razmišljanja. V govorni komunikaciji študenti in študentke poglabljajo in nadgrajujejo jezikovna znanja, ki jih potrebujejo za uspešno komunikacijo v standardnem in zahtevnem strokovnem jeziku v določenih situacijah.

 

Z razvijanjem komunikativnih, receptivnih, produktivnih in interaktivnih strategij študentke in študenti razvijajo razumevanje zahtevnejših strokovnih besedil, jih smiselno povzemajo in utemeljujejo, poglabljajo jezikoslovne vsebine, ki jih pravilno uporabljajo pri zahtevnejših pisnih izdelkih in v govornih situacijah, prepoznajo, opredelijo in poimenujejo vsebine v strokovnih besedilih, smiselno in jezikovno pravilno samostojno predstavljajo svoja stališča in jih na podlagi utrjevanja retoričnih spretnosti umestijo v argumentiranje kompleksnejših tem v tujem jeziku. Prepoznavajo razlike v medkulturni komunikaciji različnih kulturnih sredin, diferenciranega izražanja glede na slovnico, besedišče in stilistiko ter razvijajo sposobnost formuliranja ustreznih pravil. Prepoznajo in upoštevajo okoliščine za rabo knjižnega jezika in jih tudi upoštevajo ter razvijajo sposobnost uspešne rabe različnih besedilnih zvrsti.

Temeljna literatura

  • Dudenredaktion (Hrsg.) (2001): Der Duden. Band 9. Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim : Bibliographisches Institut , 24-30 str., 164-173 str., 263-267 str., 270-276 str., 315-324 str., 350-367 str., 373-410 str., 503-543 str., 587-592 str., 656-666 str., 804-819 str. 856-863 str., 978-982 str.
  • Ferenbach, Magda/Schüßler, Ingrid (1986): Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes.
  • Daniels, Albert (et al.)(2012): Mittelpunkt C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Stuttgart: Klett Verlag.
  • Stuttgart : Klett, 158 str.
  • Buscha, A./Linthout, G. (2002): Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag, 105-200 str
  • Schade, G. (1993): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 124-299 str.
  • Sick, Bastian (2004): Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Köln: Kiepenheuer & Witsch. 2004, 256 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za pristop k izpitu:
Redna prisotnost pri vajah; opravljeni pisni izdelki oz. referati so pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Končno oceno sestavljajo ocena iz kolokvija (20%), sodelovanje in delo med letom (20%), pisni izpit (50%) in ustni izpit (10%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si