Ime predmeta

Nizozemska družba in kultura

Nosilec / izvajalec

lekt. dr. Anita Srebnik

Opis predmeta

VSEBINA:
Utrjevanje jezikovnih spretnosti, bralnega in slušnega razumevanja, pisnega in ustnega izražanja; poglabljanje v kompleksnejše slovnične strukture;

Izbrani zgodovinski, geografski, politični, družbeni in kulturni vidiki Nizozemske in Belgije (predvsem Flandrije).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študent obvlada splošne vidike uporabe nizozemskega jezika kot komunikacijskega sredstva in pozna metode in načine analize pisnega in govorjenega besedila na nivoju B2.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Znanje o družbi in kulturi Nizozemske in Belgije (predvsem Flandrije) (zgodovinski pregled, prostorska ureditev, izobraževanje, socialni sistem, politični sistem, mediji, kulturna identiteta ipd.).

Temeljna literatura

  • De Leeuw, E. et al. Contact! 3. Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek. Amsterdam/Antwerpen: 2012, S. 10-50;
  • De Leeuw, R. et al. Contact! 3. Nederlands voor anderstaligen. Werkboek. Amsterdam/Antwerpen: 2012, S.: 10-60;
  • Shelter, William Z., The Netherlands in Perspective. The Dutch Way of Organizing a Society. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1997, S. 61-106.
  • Andere entsprechende Werke, Fragmente, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za vključitev v delo: Opravljen izpit iz Nizozemskega jezika in kulture II ali na drug način izkazano znanje na nivoju B1.

Preverjanje: Ustni izpit (30% ) in pisni izpit (70%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si