Ime predmeta

Semiotika in semantika

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Darko Čuden

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Predmet semiotike in semantike: Definicija, dimenzije in meje semiotike
 • Znakovne teorije, znak in vrste znakov, semiotski strukturni modeli
 • Signal in pomen, strukturiranost informacije, denotacija in konotacija s semiotskega vidika
 • Kontekst kot skladenjska struktura, kulturološka pogojenost znaka in pomena
 • Jezikovni in nejezikovni znaki.
 • Splošna, logično-filozofska in jezikovna semantika, diahrona in sinhrona semantika, tradicionalna, strukturalna, interpretativna in generativna semantika.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj predmeta je, da študentje dobijo uvid v temeljni princip semiotike, to je znaka, tako na znanstvenih kot na neznanstvenih področjih, da znajo prepoznavati razmerja med posameznimi elementi jezikovnih in nejezikovnih sistemov, da znajo odčitavati pomene znakov, da se zavedajo morebitne spremenljivosti znakov v sistemu in kulturološke pogojenosti umestitve znakov v določen sistem.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študentje prepoznavajo znak kot temeljno gonilo verbalne in neverbalne komunikacije, doumevajo njegovo sorazmerno stalnost ali z najrazličnejšimi okoliščinami pogojeno spremenljivost, procese, ki oblikujejo in preoblikujejo verbalne in neverbalne sisteme.

Temeljna literatura

 • Brekle, Herbert E. (1972): Semantik. Eine Einführung in die sprachwissenschaftliche Bedeutungslehre. München: Fink, 135 str.
 • Eco, Umberto (1991): Einführung in die Semiotik. München: Fink, 442 str.
 • Fietz, Lothar/Fichte, Joerg O./Ludwig, Hans-Werner (ur.) (1996): Semiotik, Rhetorik und Soziologie des Lachens. Tübingen: Max Niemeyer, 377 str.
 • Pohl, Inge (ur.) (1995): Semantik von Wort, Satz und Text. Beiträge des Kolloquiums »Semantik von Wort, Satz und Text« in Rostock 1994. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 314 str.
 • Schippan, Thea (1972): Einführung in die Semasiologie. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 233 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pisni izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si