Ime predmeta

Didaktika nemščine

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

doc. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:
Zimski semester
 • Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike in metodike pouka tujih jezikov kot znanstvene discipline, teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja;
 • načela tuje jezikovnega učenja in poučevanja;
 • na učenca osredinjeno poučevanje;
 • lik učitelja, učni stili, učni in zaznavni tipi;
 • pristopi celostnega poučevanja in učenja tujega jezika;
 • učni proces in njegove faze;
 • učna priprava in njene značilnosti, vrste učnih priprav;
 • razvijanje jezikovnih spretnosti/zmožnosti (pregledno).

 

Letni semester

 • metode in tehnike poučevanja,
 • tipologija komunikativnih vaj,
 • delo z različnimi besedili,
 • obravnavanje literature in deželoznanstva pri pouku,
 • razlaga besedja, induktivna in deduktivna razlaga slovnice,
 • preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja,
 • načrtovanje in opazovanje pouka; analiza učne ure,
 • supervizija,
 • kratki nastopi pred kolegi, dajanje povratne informacije,
 • analiza učbenikov za pouk nemščine, izbira ustreznega učbenika in drugih učnih gradiv, šolska dokumentacija (učni načrti, letna priprava, tematska priprava, ostala šolska dokumentacija).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Zimski semester

 • Študenti se teoretično in praktično pripravljajo na poklic učitelja nemščine tako, da spoznajo načela sodobne didaktike nemščine in njihova teoretična izhodišča ter osnovna načela komunikacijskega poučevanja nemščine. Povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom v osnovni in srednji šoli.
 • Razen pridobivanja širših poklicnih kompetenc študenti:
 • prenašajo splošna pedagoška, psihološka in didaktična znanja na področje poučevanja tujega jezika oz. nemščine;
 • ozavestijo procese usvajanja tujega jezika glede na stopnjo razvoja učencev (kognitivni, socialni, emocionalni), na stile, tipe in strategije učenja;
 • načrtujejo pouk nemščine in ozavestijo procese, ki potekajo v interakciji med učenci/dijaki in učitelji;
 • se navajajo na spremljanje in raziskovanje pouka nemščine;
 • povezujejo znanje nemščine z drugimi predmeti.

 

Letni semester

 • Študenti povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom v osnovni in srednji šoli. Razen pridobivanja širših poklicnih kompetenc študenti:
 • načrtujejo pouk nemščine in ozavestijo procese, ki potekajo v interakciji med učenci/dijaki in učitelji;
 • spoznajo in usvojijo različne metode in tehnike pouka tujega jezika;
 • se navajajo na spremljanje in raziskovanje pouka nemščine;
 • usvojijo različne oblike motivacije za učenje nemščine pri učencih/dijakih;
 • razvijajo lastno ustvarjalnost pri uporabi sodobnih pristopov pri pouku nemščine;
 • usvojijo različne vrste ocenjevanja in spremljanja učenčevega napredka (poznajo jezikovni portfolijo, uporabljajo Evropski jezikovni profil);
 • presojajo praktično uporabo učbenikov, priročnikov in drugih učnih gradiv za pouk nemščine na vseh ravneh poučevanja in učenja;
 • spoznajo šolsko dokumentacijo in vodenje le-te, učne načrte za različne programe pouka nemščine;
 • povezujejo znanje nemščine z drugimi predmeti.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Znanje in razumevanje:

 • Študenti
 • razumejo in poznajo pomen nalog in vsebine predmeta ter njihovo medsebojno povezanost;
 • povezujejo posamezne vsebine splošnih pedagoških, psiholoških in didaktičnih znanj s poučevanjem nemščine;
 • razumejo interaktivne procese pri poučevanju in učenju nemščine;
 • pravilno presodijo odzive učencev/dijakov v procesu učenja nemščine glede na individualne razlike.

Temeljna literatura

 • Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen. Hrsg. 2003.
 • Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Tübingen: Francke. (izbrana poglavja) (30 str.)
 • Fremdsprache Deutsch, revije založbe Klett. (20 str.)
 • Kosevski, Puljić B.. 2005. NLP im DaF-Unterricht. Neobjavljeno študijsko gradivo. (20 str.)
 • Kosevski, Puljić B., 2012. Grundlagen der Didaktik und Methodik DaF. Študijsko gradivo. (70 str.)

Preverjanje in ocenjevanje

Uspešno opravljene vaje z najmanj 85% udeležbo, pisni izpit (50%),
seminarska naloga in predstavitev (30%) in portfolio (20%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si