Ime predmeta

Literarna didaktika

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Irena Samide

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Teoretično ozadje literarne didaktike kot znanstvene discipline;
 • specifičnost literarnih kompetenc in njihova kategorizacija;
 • literarne in medijske kompetence; produktivne kompetence;
 • izbira in določanje učnih ciljev;
 • kriteriji za izbiro literarnih besedil;
 • vprašanja kanona, literarna besedila za zgodnje stopnje učenja, zvočna in slikovna besedila;
 • interpretacijski postopki za predpripravo didaktizacije;
 • napotki za konkretne didaktizacije in organizacijo literarnodidaktičnega gradiva;
 • nastopi v razredu in refleksija o njih.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

 • Predmet ima štiri temeljne cilje:
 • ustvariti razumevanje o potrebi in smotrnosti vključevanja literarnih besedil v pouk nemščine od prve stopnje dalje;
 • posredovati osnovne metode izbire učnih ciljev, kompetenc, ustreznih besedil;
 • seznaniti študente in študentke z didaktizacijskimi postopki;
 • praktični preizkus teoretičnega znanja pri izdelavi konkretnih primerov didaktizacij literarnih besedil.

 

Predmetnospecifične kompetence:

 • razumevanje širokega potenciala literarnih besedil pri pouku tujega jezika na različnih stopnjah in v različnih učnih okoljih;
 • poznavanje kompetenčnega pristopa in okvira literarnih kompetenc;
 • razlikovanje med literarnimi in drugimi jezikovnimi, komunikacijskimi, socialnimi idr. kompetencami
 • sposobnost postavljanja ustreznih učnih ciljev in izbire literarnih kompetenc ter sposobnost ustvarjanja vaj za doseganje teh ciljev;
 • sposobnost argumentirane izbire literarnih besedil ter ustreznih didaktičnih metod;
 • sposobnost na te cilje osredinjene analize in interpretacije literarnega besedila za pripravo učne ure;
 • sposobnost uporabe ustreznih in sodobnih didaktičnih postopkov;
 • sposobnost organizacije priprav in učnega gradiva.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:

 • Poznavanje literarnodidaktičnih metod, postopkov in področij ter didaktičnega orodja; poglobljeno znanje in razumevanje funkcioniranja literarnih besedil in literarnega sistema, razvijanja in pospeševanja literarnih kompetenc in njihove uporabnosti na različnih stopnjah pri pouku tujega jezika. Razumevanje doslednosti in usklajenosti vseh elementov pri učni pripravi.

Temeljna literatura

 • Bogdal K.M. und Korte H.: Grundzüge der Literaturdidaktik. München:dtv 2002. 329 str.
 • Neva Šlibar: Wie didaktisiere ich literarische Texte? Ljubljana:CPI, Filozofska fakulteta 2011. 231 str.
 • Meta Grosman: Književnost in branje v medkulturnem položaju. V: M.G.: Razsežnosti branja. Ljubljana:Karantanija 2006. Str. 215-286.
 • Neva Šlibar (ur.): Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti. Vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana:CPI, Filozofska fakulteta 2006. 244 str. (izbrana poglavja)
 • Učno gradivo v e-učilnici.

Preverjanje in ocenjevanje

 • Pisni izdelki med letom
 • Seminarska naloga (didaktizacija literarnega besedila) in predstavitev

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si