Ime predmeta

Pedagoška praksa

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

asist. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:
(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
 • Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine.
 • Izdelava zapisnikov s hospitacij.
 • Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
 • Sodelovalno poučevanje.
 • Samostojno poučevanje.
 • Poglobljena analiza učbenikov za nemščino.
 • Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.
 • Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli)

 

CILJI IN KOMPETENCE:
S pomočjo učne prakse študenti razvijejo kompetence potrebne za uspešno opravljanje poklica učitelja. Kompetence diplomantov pedagoških smeri študija so rezultat znanj s posameznih predmetnih področij, pedagoško – psiholoških znanj, specialno didaktičnih znanj ter neprestanega povezovanja, reflektiranja in preizkušanja teh znanj v neposredni vodeni učni praksi. Kompetence diplomantov so rezultat celotnega pedagoškega procesa, ki se izvaja na fakulteti v povezavi z neposredno prakso.

 

Pedagoška praksa omogoča študentom:

 • da povežejo teoretična spoznanja iz različnih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami;
 • da spoznajo zahteve svojega bodočega poklica, ob ustrezni podpori mentorjev preizkusijo svoja znanja v praksi in ob pomoči neposredne povratne informacije razvijajo poklicne kompetence, ki vključujejo teoretična znanja, poklicne veščine (npr. razlaga na ustrezni jezikovni ravni, vodenje razreda, komunikacija, ...) ter ustrezna stališča in vrednote (npr. pozitiven odnos do učencev in ostalih udeležencev v izobraževalnem procesu, prepričanje, da se učenci lahko učijo ter temeljno zaupanje v njihove zmožnosti, spoštovanje različnih učencev);
 • da ozavestijo temeljne profesionalne vrednote učitelja in razvijajo ustrezna profesionalna in etična vedenja, v katerih se te vrednote izražajo, tako da učitelj predstavlja učencem dober zgled;
 • motiviranje za poglobljen študij;
 • da na podlagi svojih izkušenj ob vodeni praksi presodijo, če se
 • njihove zmožnosti, osebnostne značilnosti in interesi skladajo s poklicnimi zahtevami in tako zagotavljajo uspešnost v poklicu učitelja;
 • usvajanje neposrednih predmetno specifičnih kompetenc, kot so pisanje priprav na pouk, navajanje na samostojno vodenje učne ure, usvajanje ustrezne časovne razporeditve posameznih faz učne ure, ustrezna izbira učnih aktivnosti pri učni uri, ustrezno strukturiranje učne ure, uravnoteženo upoštevanje vseh štirih jezikovnih zmožnosti pri poučevanju nemščine, spoznavanje različnih pristopov za motivacijo učencev, ustvarjanja ustrezne učne klime v razredu, urjenje različnih oblik in metod dela pri pouku, uporaba različnih učnih sredstev (IKT, učbeniška gradiva, izbira in izdelava dodatnih gradiv), sestavljanje testov za preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja, upoštevanje različnih učnih in zaznavnih stilov učencev pri poučevanju.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:

 • Poznavanje načel sodobne didaktike nemščine.
 • Poznavanje načinov spremljanja in načrtovanja pouka.
 • Poznavanje pedagoškega dela učitelja nemščine v osnovnih, srednjih in jezikovnih šolah.
 • Razumevanje didaktičnih in pedagoških procesov pri učenju in poučevanju nemščine ter usvajanju vseh štirih jezikovnih zmožnosti.
 • Poznavanje sodobnih učnih oblik, metod, tehnik, strategij, sredstev, dejavnosti in načinov ocenjevanja.

Temeljna literatura

 • Gradivo Oddelka za germanistiko za pedagoško prakso. (25 str.)
 • Šečerov, N., Mihalič, Z. 2002. Učiteljeva priprava na pouk. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 127 str.
 • KOSEVSKI PULJIĆ, Brigita. Po sledeh razvijanja reflektivnega znanja bodočih učiteljev nemščine. Vzgoja izob., 2009, letn. 40, št. 3, str. 30-35.
 • Kosevski, Puljić B., 2012. Grundlagen der Didaktik und Methodik DaF. Neobjavljeno študijsko gradivo. Izbrana poglavja (20 str.)
 • Veljavni učbeniki in UN za pouk nemščine v RS.

Preverjanje in ocenjevanje

Pedagoško prakso ocenijo mentor, didaktik in študent, ki se samoocenjuje v portfoliju. Ocenjuje se profesionalni pristop študenta, njegov napredek v času PP, sposobnost opazovanja in refleksij, izdelava učnih priprav in gradiv ter njihova izvedba, uporaba maternega in nemškega jezika pri poučevanju, izdelava portfolija (50%), pisni izpit (30%) in ustni izpit (20%) po vseh končanih obveznostih.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si