Ime predmeta

Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

doc. dr. Andreja Retelj

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Raziskovanje učenja in pouka tujega jezika.
 • Dnevnik kot spremljevalec raziskovalnega procesa.
 • Načrtovanje raziskave, priprava raziskovalne strategije in raziskovalnega načrta, izbira ustrezne raziskovalne metode, zbiranje podatkov, analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev;
 • Raziskovalne metode. Akcijsko raziskovanje;
 • Opisne metode. Opazovanje in beleženje (zapiski, avdio, video posnetki). Primeri opazovanja pri pouku;
 • Kvantitativno raziskovanje pri pouku nemščine. Kvantitativne tehnike: vprašalniki, ankete, ocenjevalne lestvice. Uporaba pri načrtovanju pouka, izvajanju učnega procesa, vrednotenju učnega procesa.;
 • Kvalitativno raziskovanje. Kvalitativne tehnike: intervjuji, dnevniki.
 • Metode raziskovanja subjektivnih teorij (prosto asociiiranje, narativni intervju, vodeni intervju);
 • Analiza in predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov.
 • Interpretacija in uporaba rezultatov za spreminjanje lastne prakse.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti

 • spoznajo temeljna znanja s področja raziskovanja poučevanja in učenja tujega jezika;
 • znajo načrtovati in izvesti raziskavo pri pouku nemščine;
 • uporabljajo ustrezne raziskovalne metode in tehnike;
 • znajo interpretirati rezultate raziskav in jih posredovati drugim udeležencem v pedagoškem procesu;
 • spoznajo postopke zbiranja empiričnih podatkov pri pedagoškem raziskovanju pouka nemščine;
 • na podlagi rezultatov raziskovanja so sposobni spreminjati lastno pedagoško prakso..

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:

 • Poznavanje in razumevanje načrtovanja raziskovanja (opredelitev raziskovalnega problema, hipotez, spremenljivk, izbira ustrezne raziskovalne metode, metode vzorčenja, poznavanje inštrumentov in metod za zbiranje in obdelavo podatkov),
 • Poznavanje in razumevanje metod raziskovanja (opisne, korelacijske, eksperimentalne, akcijsko raziskovanje) in presojanje njihove uporabnosti v konkretnih primerih proučevanja pedagoške prakse,
 • Poznavanje in razumevanje različnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik za zbiranje podatkov ter načinov analize rezultatov pridobljenih s temi tehnikami.

Temeljna literatura

 • Altrichter, H. (idr.) (1990). Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Izbrana poglavja. 30 Str.
 • König, E. 2002. Qualitative Forschung. Weinheim/Basel:Beltz (str. 55-90).
 • Cencič, M. (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. . Izbrana poglavja. 40 str.
 • B. Kosevski Puljić (2009). Forschung in der Lehrerbildung. Neobjavljeno študijsko gradivo. 60 str.
 • Literatura se aktualizira na predavanjih in vajah (npr. primeri raziskovanja dobre prakse).

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za pristop k izpitu: Opravljena seminarska naloga (raziskovalna naloga) je pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Ocena: Sodelovanje in delo med letom (20%), raziskovalna naloga (50%), predstavitev in ustni izpit (30%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si