Ime predmeta

Literarni sistem I

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Irena Samide
doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:
Literarni sistem I in II sta komplementarna dela uvoda v literarno vedo. Predavanja iz Literarnega sistema I zajemajo temeljna vprašanja literarne vede, od njenih osnov – estetika, poetika, retorika – prek problematike avtonomije umetnosti do temeljnih pojmov literarne vede, kot so avtor, bralec, literarne vrste in zvrsti, problem periodizacije, kanon, intertekstualnost ipd. Izpostavljeno je vprašanje literarnosti ter razlike med literarnimi in neliterarnimi besedili. Osrednji del predmeta je namenjen liriki, osnovnim značilnostim in elementom lirskih besedil, analizi in interpretaciji pesmi iz različnih obdobij nemške književnosti.

Vaje se navezujejo na predavanja. Namenjene so delu s konkretnimi literarnimi besedili in razvijanju zmožnosti analize, sinteze, argumentiranja in uporabe literarnovednih orodij.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi literarnoteoretičnimi in literarnozgodovinskimi pojmi v povezavi z nemško književnostjo, jih senzibilizirati za literarne postopke (tudi v vsakdanjem življenju) in jih usposobiti za samostojno delo s (krajšimi) literarnimi besedili.

Študentke in študenti:
- poznajo osnovne literarnovedne pojme
- kategorizirajo literarna besedila v ustrezna obdobja in zvrsti
- ustrezno uporabljajo literarnovedne pojme, orodja, teorije in metode
- analizirajo in interpretirajo krajše literarno besedilo – pesem.

Študenti ob zaključku predmeta:
- poznajo osnovne pojme literarne vede in jih znajo ustrezno kontekstualizirati;
- zavestno razlikujejo med literarnimi in neliterarnimi besedili;
- zaznavajo strukturne posebnosti literarnih besedil, se nanje odzivajo in jih razčlenjujejo;
- argumentirano analizirajo, sintetizirajo in osmišljajo literarna besedila;
- razvijejo samorefleksijo in različne literarne in besedilne kompetence;
- znajo zavestno uporabiti literarnovedna orodja za besedilne analize;
- literarno produkcijo in recepcijo razumejo tako v estetskem kot v kulturnozgodovinskem kontekstu.

Temeljna literatura

- Benedikt Jeßing / Ralph Könen (2003): Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler (izbrana poglavja).
- Kristin Felsner / Holger Helbig / Therese Manz (2009): Arbeitsbuch Lyrik. Berlin: De Gruyter Verlag (Akademie Studienbücher – Literaturwissenschaft)
- Neva Šlibar: Rund um Literatur I (2009). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Preverjanje in ocenjevanje

DODATI POGOJI ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI: Pri vajah je pogoj za pristop k izpitu iz vaj 80% prisotnost ter opravljene vse obveznosti.
OCENJEVANJE:
Seminarske vaje: analiza pesmi (70%) ter opravljene obveznosti (30%).
Predavanja: pisni (60%) in ustni (40%) izpit.

Končna ocena iz Literarnega sistema I je sestavljena iz seminarskih vaj (40 %) ter ocene izpita (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si