Ime predmeta

Nemška književnost  - Obdobja in tradicije II

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Marija Javor Briški
doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Problematika periodizacije in literarnega kanona;
 • književnosti pod vplivom humanizma in reformacije;
 • barok (1600 – 1700);
 • razsvetljenstvo (1700 – 1770);
 • viharništvo (1770 – 1785).

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti

 • se seznanijo s problematiko periodizacije nemške književnosti od humanizma do viharništva in z literarnimi tradicijami obravnavanih obdobij, s posebnim poudarkom na razvoju posameznih zvrsti ter tematskih, slogovnih in strukturnih značilnosti eksemplaričnih besedil;
 • spoznajo delovanje literarne produkcije in recepcije v širšem kontekstu recipročnega vpliva med književnim snovanjem ter kulturnozgodovinskimi, političnimi, družbenimi, filozofskimi in drugimi dejavniki;
 • na podlagi pridobljenih sistemskih kompetenc in skupni analizi za posamezna obdobja tipičnih besedil so študenti zmožni samostojnega kritičnega vrednotenja literarnih tekstov in njihovega umeščanja v konstrukt literarnozgodovinske periodizacije.

Temeljna literatura

 • Beutin, Wolfgang idr. (2001): Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart, Weimar: Metzler, str. 51-171.
 • Borries, Ernst in Erika von (2000-2003): Deutsche Literaturgeschichte. Zv. 1-3. München: dtv, str. 267-432, 334, 315 str.
 • Hoffmann, Friedrich G. / Rösch, Herbert (1996): Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. Berlin: Cornelsen, str. 90-213.
 • Wagenknecht, Christian (2007): Deutsche Metrik. Eine historische Einführung. München: Verlag C. H. Beck, 172 str.
 • Žmegač, Viktor (ur.) (1996): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, I/1-I/2. Weinheim: Beltz Athenäum, 446 str, str. 1-215.
 • Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.

Preverjanje in ocenjevanje

Opravljene obveznosti pri vajah so pogoj za pristop k izpitu.
Predavanje: izpit.
Končna ocena je sestavljena iz ocene izpita (70%) in ocene seminarskih vaj (30%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si