Ime predmeta

Nemščina v diahroni perspektivi

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Opis predmeta

VSEBINA:
Osnove preučevanja in razumevanja jezikovnega razvoja:
 • spoznavanje različnih nivojev in vrst sprememb v jezikovnem sistemu in besedišču ter njihovih znotraj-, med- in zunajjezikovnih vzrokov;
 • soočenje s posledicami sprememb na jezikovni sistem; obravnavanje in vrednotenje temeljnih teorij o jezikovnih spremembah;
 • oris primerjalnega jezikoslovja in komparativne metode;
 • prazgodovina in sorodstvena razmerja nemškega jezika: indoevropščina, germanščina;
 • začetki nemščine;
 • nemščina visokega srednjega veka;
 • na poti nemškega standardnega jezika;
 • nova visoka nemščina;
 • tendence sodobne nemščine.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti

 • pridobijo vpogled v zakonitosti in temelje jezikovnega razvoja od indoevropščine do sodobnega nemškega jezika;
 • med drugim se soočijo z vplivom družbenih, političnih in kulturnih sil na jezikovne spremembe, ki jih spoznajo na fonološki, morfološki, sintaktični, leksikalni in semantični ravni.

Glavni cilji predmeta so:

 • usposobiti slušatelje, da se zavedajo zgodovinskih jezikovnih stopenj, ki so vplivale na razvoj današnje nemščine;
 • da zmorejo pojasniti oblikovne izjeme in posebnosti v sodobnem jezikovnem sistemu na ravni izgovarjave, pravopisa, slovnice in besedotvorja;
 • da razumejo podobnosti in razlike med nemščino in sorodnimi jeziki.

Temeljna literatura

 • Ernst, Peter (2005): Deutsche Sprachgeschichte. Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 254 str.
 • Schmidt, Wilhelm (2006): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. Stuttgart: Hirzel, 189 str.
 • Stedje, Astrid (2001): Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: W. Fink, 224 str.
 • Donhauser, Karin/Fischer, Annette/Mecklenburg, Lars (2006): Moutons interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen. Berlin, New York: Walter de Gruyter (CD-ROM, Online, za Windows 98 in novejše programe).
 • Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.

Preverjanje in ocenjevanje

Sodelovanje (20%) in izpit (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si