Ime predmeta

Prevajanje v slovenščino (Nemcistika)

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Urška Valenčič Arh

Opis predmeta

VSEBINA:
 • Spoznavanje načel pisnega prevajanja iz nemščine v slovenščino.
 • Spoznavanje makro- in mikrostrukture slovenskih besedil
 • Poglabljanje pravil slovenskega pravopisa in slovnice
 • Spoznavanje pomembnosti besedilnovrstne norme in besedilne stilistike v maternem jeziku.
 • Spoznavanje funkcij izhodiščnega in ciljnega besedila.
 • Pisno prevajanje različnih splošno-sporazumevalnih in strokovnih besedil.
 • Pisno prevajanje pozameznih besedilnih vrst, kot so npr. časopisno poročilo, turistični prospekti, strokovna besedila, literarna besedila itd.
 • Analiza paralelnih besedil.
 • Lektoriranje ciljnega slovenskega besedila.

 

CILJI IN KOMPETENCE
Študentje so sposobni s pomočjo ustreznih prevajalskih strategij in uporabo ustreznih delovnih sredstev pisno ali ustno kvalitetno prevesti poljudno ali strokovno besedilo glede na izražene zahteve in cilje.

Študentke in študenti:

 • so sposobni medkulturnega delovanja;
 • so zmožni sprejemati in razumevati tujost ter vzpostavljati paralele s slovenščino in slovensko kulturo;
 • razumejo zahtevne strokovne članke, poročila, medijske prispevke, kompleksna znanstvena in umetniška besedila in jih ustrezno prevajajo;
 • prepoznavajo slogovne posebnosti, jezikovne ravni, žanrskost in druge specifičnosti besedil ter jih ustrezno prevajajo v materni jezik;
 • uporabljajo ustrezne prevajalske strategije;
 • ozaveščajo kulturne fenomene;
 • poznavajo kulturno zgodovino;
 • poznavajo kulturne razlike in sposobnost agiranja v medkulturnih situacijah.

Temeljna literatura

 • Dobrovoljc, H. /Jakop, N. (2011): Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana, 271 str.
 • Hönig, H. G. (1995): Konstruktives Übersetzen. Tübingen, 195 str.
 • Nord, Ch. (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg, 284 str. (fakultativno)
 • Slovenski pravopis (2003). Ur. Toporišič, Jože (et al). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Delo. (Poglavje Pravila I, 271 str.)
 • Ein- und zweisprachige Wörterbücher, Lexika, Onlinewörterbücher und –korpora

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za vključitev v delo: Slovenščina kot materni jezik oziroma slovenščina kot tuji jezik na nivoju B2 / C1; vpis v drugi letnik; prisotnost pri kontaktnih urah.

Redna prisotnost pri vajah, sodelovanje in redno sprotno delo so pogoji za pristop k izpitu.

Izpit: prevod iz nemščine v slovenščino.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si