Ime predmeta

Frazeologija

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Urška Valenčič Arh

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Opredelitev frazeologije znotraj jezikoslovja (definicije);
 • lastnosti frazemov (večbesednost, stalnost, leksikalnost, figurativnost);
 • sistematični pregled tipologije v širšem pomenu s poudarkom na Burgerjevi klasifikaciji (1982, 2010);
 • pomenska razmerja v frazeologiji;
 • variantnost frazeoloških enot;
 • frazeologija v slovarjih (semasiološki in onomasiološki pristop);
 • frazemi v različnih besedilih in njihove funkcije;
 • kontrastivnost v frazeologiji;
 • prevajanje frazemov.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Uvod in predstavitev jezikoslovne vede frazeologije kot področja jezikoslovja, ki se ukvarja s frazemi; definicije frazemov in njihove funkcije; prepoznavanje, utrjevanje in uporaba frazemov v sobesedilu. Študentke in študenti prepoznavajo osnovne oblike stalnih besednih zvez, prepoznavajo in uporabljajo specifične tujejezične besedne zveze, ki so vezane na zgodovinske in kulturne pridobitve, utrjujejo frazeme na podlagi njihovih specifičnih morfosintaktičnih in semantičnih oblik ter uporabljajo frazeme v nemških sestavkih.

Temeljna literatura

 • Burger, Harald (2010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Schmidt, 240 str.
 • Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 299 str.
 • Hessky, Regina /Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Tübingen: Narr, 378 str.
 • Wotjak, Barbara/Richter, Manfred (1994): Sage und schreibe. Deutsche Phraseologismen in Theorie und Praxis. Leipzig : Langenscheidt, 150 str.
 • Dobrovol’skij, Dmitrij/Piirainen, Elisabeth (2009): Zur Theorie der Phraseologie : kognitive und kulturelle Aspekte. Tübingen : Stauffenburg, 211 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoj za pristop k izpitu je redna prisotnost na vajah (najmanj 80 %) in aktivno sodelovanje (priprava na ure, pisni izdelki itd.).

Način ocenjevanja: Seminarska naloga (30%), pisni izpit (70%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si