Ime predmeta

Medievistična lingvistika I

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Opis predmeta

VSEBINA:

 • Jezikovnozgodovinska uvrstitev srednje visoke nemščine;
 • pisava in izgovorjava samo- in soglasnikov srednjevisoko-nemških besedil;
 • fonemski sistem srednje visoke nemščine in sprememba fonemov;
 • morfološki sistem v srednji visoki nemščini in morfološke spremembe;
 • izbrana poglavja iz skladnje;
 • srednjevisokonemško besedišče in leksikalno-semantične spremembe;
 • prevajanje izbranih srednjevisokonemških besedil v sodobni nemški jezik.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Študentke in študenti

 • se podrobneje seznanijo z jezikovnim sistemom srednje visoke nemščine, ki ga spoznavajo tako s sinhronega kakor tudi z diahronega vidika;
 • spoznajo specifične sintaktične strukture srednjevisokonemških besedil ter semantičnih posebnosti srednjevisokonemških leksemov, ki se kljub navidezni podobnosti z novovisokonemškimi v določeni meri razlikujejo od njihovega sodobnega pomena;
 • na osnovi pridobljenih sistemskih ter medkulturnih kompetenc študenti razvijejo sposobnost za analiziranje jezikovnozgodovinskih vprašanj in povezav;
 • zmožni so razumeti oblikovne in sintaktične posebnosti srednjevisokonemških variant;
 • so sposobni prevajati lažja srednjevisokonemška besedila v današnji nemški jezik.

Temeljna literatura

 • Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 299 str.Betten, Anne: Grundzüge der Prosasyntax (1987). Stilprägende Entwicklungen vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Tübingen: Niemeyer, 199 str.
 • Ehrismann, Otfrid (1995): Ehre und Mut, Âventiure und Minne: höfische Wortgeschichten aus dem Mittelalter. München: Beck, 275 str.
 • Weddige, Hilkert (2003): Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. München: Beck, 210 str.
 • Donhauser, Karin/Fischer, Annette/Mecklenburg, Lars (2006): Moutons interaktive Einführung in die Historische Linguistik des Deutschen Berlin, New York: Walter de Gruyter (CD-ROM, Online, za Windows 98 in novejše programe).
 • Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.

Preverjanje in ocenjevanje

Sodelovanje (20%), izpit (80%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si