Ime predmeta

Kontrastivna analiza

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Darko Čuden
izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Opis predmeta

VSEBINA:

  • Mesto in metode kontrastivne lingvistike (unilateralna in bilateralna)
  • Temeljni pojmi: tertium comparationis, jezikovno znamenje, kongruenca, ekvivalenca, konvergenca, divergenca, interferenca
  • Problematika razlik in podobnosti med jezikovnima sistemoma in jezikovno rabo (udeleženske vloge, glagolska, samostalniška in pridevniška vezljivost, predlogi, stavčni vzorci, trpnik, modalnost, leksikalna ekvivalenca, lažni prijatelji, frazeologizmi, besedotvorni vzorci, razmerje med skladnjo in besedotvorjem, manjšalnice, lastna imena, glasoslovje in pravopis, samostalniški in glagolski stil, besedilna slovnica itd.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilj predmeta je, da študentje uzavestijo skupne značilnosti, podobnosti in razlike med nemščino in slovenščino, pri čemer je glavni poudarek na prepoznavanju razlik z jezikovnosistemskega, besediloslovnega in stilističnega vidika; da prepoznavajo ujemalna in neujemalna razmerja med jezikovnimi znamenji na vseh jezikovnih ravninah: glasoslovni, oblikoslovni, besedoslovni in skladenjski ravnini; da so zmožni primerjati jezikovne danosti v obeh jezikih, aplicirati pridobljeno znanje pri vzpostavljanju razmerij med jezikoma; da so sposobni sprejemati drugačnost ob zavedanju lastne identitete; da predvidevajo jezikovne probleme, relevantne s translatološkega in didaktičnega vidika; da vzpostavljajo vzporednice med slovensko in nemško kulturno stvarnostjo, da spoznavajo jezikovno in širšo kulturno zgodovino, da ozaveščajo lastno identiteto z vidika med- in večkulturnosti.

Temeljna literatura

  • Börner, Wolfgang/Vogel, Klaus (ur.) (1998): Kontrast und Äquivalenz. Beiträge zu Sprachvergleich und Übersetzung. Tübingen: Narr, 307 str.
  • James, Carl (1980): Contrastive Analysis. New York: Longmann, 209 str.
  • Krevs Birk, Uršula/Čuden, Darko (ur.) (2006): Kontrastive Analyse. Ein Reader. Ljubljana, 56 str.
  • Sternemann, Reinhard (et al.) (1983): Einführung in die konfrontative Linguistik. Leipzig: Enzyklopädie, 147 str.
  • Zorman, Marina/Ehrhardt, Horst (ur.) (2005): Semantische Probleme des Slowenischen und des Deutschen. Frankfurt am Main (etc.): Lang, 335 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Seminarska naloga (30%) in pisni izpit (70%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si